FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

26 lipca 2010

Minął roczek„,

Nie dalej jak 2 dni temu minęła nam pierw­sza rocz­nica odpa­le­nia pod­strony Pro­spekty Forda Fie­sty„, prze­trwa­li­śmy rok i można by rzec, że chyba się udało„, opu­bli­ko­wa­li­śmy lekko ponad 10 pro­spek­tów„, a pla­nowo powinno być około 50„, ale w ten rok dzia­łal­no­ści wli­czyć trzeba dość długi, pra­wie pół­roczny okres testów i przy­go­to­wań„, i na tym nie koniec, bo to co my two­rzy­li­śmy męcząc się przez pół roku, teraz dane nam zostało na tacy wraz z nowym sil­ni­kiem WP„, trzeba tylko zaadop­to­wać kilka rze­czy, prace ruszą lada dzień„, Dzięki moty­wa­cji ze strony Szczepana522 z FKP w minioną sobotę ska­ner pra­co­wał cały dzień„, obie­cuję że za rok wyro­bimy normę i będziemy mieli ponad 100 opu­bli­ko­wa­nych pro­spek­tów„, jak nam pozwolą„, prośbę o usto­sun­ko­wa­nie się do sytu­acji i wyra­że­nie opi­nii w tema­cie publi­ka­cji pro­spek­tów w Inter­ne­cie prze­sła­li­śmy dziś do Ford Pol­ska, cze­kamy na odpowiedź.

Publikacja: JoeMix, 26 lipca 2010 o 14:31, ostatnie zmiany 26 lipca 2010 o 14:33 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

20 czerwca 2010

Geneza przestoju„,

Witam po bli­sko 2 mie­sięcz­nej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej moją trudną sytu­acją oso­bi­stą jak i mate­rialną„, do tego doszła ogło­szona żałoba naro­dowa, która dodat­kowo mnie wyci­szyła„, kto pomimo braku nowych pozy­cji od czasu do czasu zaglą­dał zauwa­żył, że na 2 tygo­dnie strona znik­nęła z sieci co spo­wo­do­wane było nie­prze­dłu­że­niem na czas waż­no­ści domeny„, na szczę­ście w miarę szybko udało się wyłu­skać kasę na ponowną akty­wa­cję„, poza smut­nymi wie­ściami są też rado­sne, nie­za­leż­nie od dzia­łań na stro­nie regu­lar­nie powięk­szam swoją kolek­cję, ostat­nio udało mi się odzy­skać (bo tak można to nazwać po zaku­pie ponad pół roku temu) zestaw ponad 30 pro­spek­tów od osoby, która posta­no­wiła zli­kwi­do­wać swoją kolek­cję„, cena co prawda była wysoka, ale uni­ka­to­wość rów­nież, więc nie zasta­na­wia­łem się zbyt długo, tym bar­dziej że wcze­śniej odku­py­wa­łem pro­spekty od tej osoby, i do głowy mi nie przy­szło że mogę się prze­je­chać„, prak­tycz­nie sprawę uwa­ża­łem za stra­coną a tu taka miła nie­spo­dzianka, która nie ukry­wam zmo­ty­wo­wała mnie do dzia­ła­nia„, myślę że w naj­bliż­szym cza­sie uda się coś zeska­no­wać, obro­bić i wrzu­cić na stronę„,

Publikacja: JoeMix, 20 czerwca 2010 o 11:38, ostatnie zmiany 20 czerwca 2010 o 11:38 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

13 kwietnia 2010

La nouvelle petite Fiesta

Tytuł: La nouvelle petite Fie­sta
Une grande première!
La nouvelle petite Fiesta
Język:
Rekl­ma­owane wersje: Ford: Fie­sta
For­mat:
Data publi­ka­cji:
Opis:
Publikacja: Natascha, 13 kwietnia 2010 o 13:25, ostatnie zmiany 13 kwietnia 2010 o 14:41 przez Natascha.

Kategorie: Zapowiedzi

12 kwietnia 2010

Das Ford PKW programm 1983

Tytuł: Das Ford PKW
pro­gramm 1983
Das Ford PKW programm 1983Das Ford PKW programm 1983 (p2)Das Ford PKW programm 1983 (p3)
Język:
Opi­sane wersje: Ford: Fie­sta
Opi­sane silniki:
For­mat:
Data wyda­nia:
Opis:
Publikacja: Natascha, 12 kwietnia 2010 o 16:33, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:38 przez Natascha.

Kategorie: Zapowiedzi

11 kwietnia 2010

Ford Fiesta

Tytuł: Ford Fie­sta Ford FiestaFord Fiesta (p2)Ford Fiesta (p3)
Język:
Opi­sane wersje: Ford: Fie­sta
Opi­sane silniki:
For­mat:
Data wyda­nia:
Opis:
Publikacja: Natascha, 11 kwietnia 2010 o 16:25, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:39 przez Administrator.

Kategorie: Zapowiedzi

10 kwietnia 2010

Żałoba„,

Świeca

W związku z dzi­siej­szą kata­strofą pre­zy­denc­kiego samo­lotu TU-154M Lux, w któ­rej tra­giczną śmier­cią zgi­nął Pre­zy­dent RP oraz pozo­stali pasa­że­ro­wie i załoga (łącz­nie 96 osób) ogło­szono tygo­dniową żałobę naro­dową, do końca jej trwa­nia strona będzie w sto­no­wa­nej, sza­rej kolorystyce.

Pro­po­nu­jemy na ten czas przy­ozdo­bić nasze Fie­sty czarną wstążką przy­mo­co­waną do anteny radio­wej lub bocz­nego lusterka od strony kierowcy.

Publikacja: Natascha, 10 kwietnia 2010 o 21:43, ostatnie zmiany 20 czerwca 2010 o 10:50 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

9 kwietnia 2010

Fiesta Bravo

Tytuł: Fie­sta Bravo
A spe­cial edi­tion car to cele­brate the 2000000th Fie­sta
Fiesta Bravo (p2)Fiesta Bravo (p3)
Język:
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Bravo
Opi­sane silniki:
For­mat:
Data wyda­nia:
Opis:
Publikacja: Natascha, 9 kwietnia 2010 o 14:18, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:39 przez Natascha.

Kategorie: Zapowiedzi

8 kwietnia 2010

Der neue Fiesta Sound

Tytuł: Der neue
Fie­sta Sound
Der neue Fiesta SoundDer neue Fiesta Sound (p2)Der neue Fiesta Sound (p3)
Język:
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Sound
Opi­sane silniki:
For­mat:
Data wyda­nia:
Opis:
Publikacja: Natascha, 8 kwietnia 2010 o 12:12, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:40 przez Natascha.

Kategorie: Zapowiedzi

7 kwietnia 2010

Tytuł: Fie­sta Fresco Fiesta FrescoFiesta Fresco (p2)Fiesta Fresco (p3)
Język:
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Fre­sco
Opi­sane silniki:
For­mat:
Data wyda­nia:
Opis:
Publikacja: Natascha, 7 kwietnia 2010 o 13:09, ostatnie zmiany 13 kwietnia 2010 o 13:16 przez Natascha.

Kategorie: Zapowiedzi

28 marca 2010

Trochę zmian

Dwa dni zajęło mi usta­le­nie histo­rii pocho­dze­nia około 90% mojej kolek­cji pro­spek­tów, z zapi­sków i nota­tek wygrze­ba­łem daty zakupu oraz ponie­sione koszty, pozo­stało kilka inter­ne­to­wych trans­ak­cji opi­sa­nych jedy­nie jako „pro­spekt”, więc trzeba będzie zdać się na pamięć a także przy­jąć że cała reszta to wymiana bez­po­śred­nia lub mate­riały pozy­skane oso­bi­ście od dile­rów Forda. Infor­ma­cję o pocho­dze­niu pro­spektu oraz kosz­tach umie­ści­łem przy każ­dej pozy­cji (tam gdzie są kre­ski uzu­peł­nię wraz z wyja­śnia­niem wąt­pli­wo­ści), ponie­waż sta­ram się śle­dzić rynek, będę w miarę moż­li­wo­ści na bie­żąco doda­wał infor­ma­cje o aktu­al­nych cenach i moż­li­wo­ści zakupu lub odsprzedaży.

Pod każ­dym aple­tem jest obie­cany od dawna odno­śnik, sam aplet został wypo­sa­żony w ponad 20 róż­nych odgło­sów prze­rzu­ca­nia kar­tek więc te nie będą się powta­rzać zbyt czę­sto, naj­now­sza wer­sja spra­wiła tez że jedna kartka wygląda teraz jak jedna kartka a nie pierw­sza strona, co prawda prze­rzuca się jakby była przy­cze­pione z jed­nej strony jak strona, ale nie ma już cha­rak­te­ry­stycz­nego cie­nia od strony nie­ist­nie­ją­cego grzbietu.

Z cie­ka­wo­ści włą­czy­łem chmurkę tagów, jed­nak wydaje mi się że poprzed­nie pole mimo iż nie wyglą­dało tak efek­tow­nie to było bar­dziej czy­telne. Na polu Info poja­wiła się pozy­cja opi­sana jako Kata­log, jest to roz­wo­jowa wer­sja nie wiem jesz­cze czego, na razie zawiera przed­nie okładki zgro­ma­dzo­nych materiałów.

Trwają porządki na stro­nie oraz w bazie danych, osta­tecz­nie zostały usu­nięte wszel­kie testowe wpisy i publi­ka­cje, gdyby nie fakt iż po jed­nej z ostat­nich aktu­ali­za­cji skryp­tów robiły lekki bała­gan to by pew­nie zostały na pamiątkę, po wszyst­kim na stro­nie powinny pozo­stać tylko kom­plet­nie opra­co­wane publi­ka­cje i gdy tak się sta­nie znowu poja­wią się nowe„,

Publikacja: JoeMix, 28 marca 2010 o 9:22, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 17:07 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

24 marca 2010

Trendsetter, Ford Fiesta ’82

Reklama: Trend­set­ter
Ford Fie­sta ’82
Trendsetter Ford Fiesta 82
Język: DEU (niemiecki)
For­mat / Rozmiar: Mniej­szy A5 (137x188)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta S
Cie­ka­wostki:
Data publi­ka­cji: około 1982 roku

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 24 marca 2010 o 16:10, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 17:05 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Modele klasyczne

23 marca 2010

Nel vivo dell’azione, Ford Fiesta ’82

Reklama: Nel vivo dell’azione
Ford Fie­sta ’82
Nel vivo dellazione Ford Fiesta 82
Język: ITA (włoski)
For­mat / Rozmiar: Więk­szy A4 (260x319)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta
Cie­ka­wostki:
Data publi­ka­cji: około 1982 roku

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 23 marca 2010 o 16:04, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 16:56 przez Natascha.

Tagi: ,

Kategorie: Modele klasyczne

22 marca 2010

Super Èquipèee, Ford Fiesta Festival

Reklama: Super Èqu­ipèee
Ford Fie­sta Festival
Super Equipeee Ford Fiesta FestivalSuper Equipeee Ford Fiesta Festival (p2)
Język: FRA (francuski)
For­mat / Rozmiar: Więk­szy A5 (160x240)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta Festi­val
Cie­ka­wostki: Ta sama reklama o wymia­rach ponad A4 230x320
Data publi­ka­cji: pod koniec 1980 roku

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 22 marca 2010 o 15:19, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 16:47 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Modele klasyczne

21 marca 2010

Ford Fiesta ’82, Il nuovo slancio

Reklama: Ford Fie­sta ’82
Il nuovo slancio
Ford Fiesta 82 Il nuovo slancio
Język: ITA (włoski)
For­mat / Rozmiar: Mniej­szy A5 (132x192)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta
Cie­ka­wostki: Zobacz bliź­nia­czą reklamę Xr2
Data publi­ka­cji: w roku 1982

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 21 marca 2010 o 15:51, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 16:29 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Modele klasyczne

20 marca 2010

Xr2 for Men

Reklama: Xr2 for Men Xr2 for Men
Język: FRA (francuski)
For­mat / Rozmiar: A4 (209x297)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta Xr2
Cie­ka­wostki:
Data publi­ka­cji: Prze­łom 1981 / 82 roku

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 20 marca 2010 o 15:58, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 16:02 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Modele klasyczne

15 marca 2010

Ford Fiesta Black Magic Editionsmodell

Tytuł: Feel the dif­fe­rence — Ford Fie­sta
Black Magic Editionsmodell
Ford Fiesta Black Magic EditionsmodellFord Fiesta Black Magic Editionsmodell (p2)
Język: DEU (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta Black Magic
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia: Sep­tem­ber 2007 (09’07)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 15 marca 2010 o 12:53, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 14:45 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk6,5, Prospekty

14 marca 2010

Nowy Ford Fiesta

Tytuł: Nowy Ford Fiesta Nowy Ford FiestaNowy Ford Fiesta (p2)Nowy Ford Fiesta (p3)
Język: POL (polski)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Bud­get, Ambiente, Trend, Ghia
Opi­sane silniki: 1242ccm (1.25i DOHC 16V), 1299ccm (1.3i HCS EFI), 1388ccm (1.4i DOHC 16V),
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia:

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 14 marca 2010 o 17:01, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 14:13 przez Natascha.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk5, Prospekty

11 marca 2010

Drobne zmiany

Od kilku dniu gra­na­tową mono­ton­ność strony prze­ła­muje rząd kolo­ro­wych ikon przy każ­dej pozy­cji na stro­nie, to usługa Add­This umoż­li­wia­jąca bły­ska­wiczną wymianę infor­ma­cji poprzez ponad 200 por­tali spo­łecz­no­ścio­wych, wystar­czy być zare­je­stro­wa­nym w jed­nym z nich i wska­zać jego ikonę na liście lub wybrać z tych naj­bar­dziej popu­lar­nych, można też stronę lub odno­śnik do niej wysłać mailem lub wydru­ko­wać.
Drugą rzu­ca­jącą się w oczy zmianą jest inny opis bro­szur wzbo­ga­cony o szybki pod­gląd zawie­ra­jący zdję­cia przed­niej i tyl­nej okładki oraz wybra­nych stron ze środka, będą one widoczne bez potrzeby łado­wa­nia apletu, dzięki temu będzie łatwiej iden­ty­fi­ko­wać pozy­cje na liście, do tego skró­cony opis zawiera tylko 6 pozy­cji, pozo­stałe zostały prze­nie­sione pod aplet i są widoczne dopiero po klik­nię­ciu w więcej.

Publikacja: Natascha, 11 marca 2010 o 15:36, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 17:48 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

9 marca 2010

Der neue Fiesta

Tytuł: Der neue Fie­sta
Teu­flisch gut oder ein­fach himmlisch?
Der neue FiestaDer neue Fiesta (p2)Der neue Fiesta (p3)Der neue Fiesta (p4)
Język: DEU (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: C, CLX, S, Xr2i
Opi­sane silniki: 1097ccm (1,1 HCS), 1097ccm (1,1i HCS), 1368ccm (1,4 CHV), 1368ccm (1,4i CHV), 1567ccm (1,6i CHV), 1741ccm (1,8D OHC)
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia:

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 9 marca 2010 o 14:33, ostatnie zmiany 7 kwietnia 2010 o 17:28 przez Natascha.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk3, Prospekty, Xr2i

28 lutego 2010

NUOVA! Fiesta XR2

Tytuł: NUOVA! Fie­sta XR2
Ripresa – Velo­cita – Confort
NUOVA! Fiesta XR2NUOVA! Fiesta XR2NUOVA! Fiesta XR2
Język: ITA (włoski)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Xr2
Opi­sane silniki: 1597ccm (1,6 OHV)
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia: Feb­braio 1984 (02’84)

(wię­cej…)

Publikacja: Administrator, 28 lutego 2010 o 11:00, ostatnie zmiany 7 kwietnia 2010 o 15:52 przez Natascha.

Tagi: , , , ,

Kategorie: Xr2

27 lutego 2010

Fiesta Champ

Tytuł: Fie­sta Champ Fiesta ChampFiesta Champ (p2)Fiesta Champ (p3)
Język: DEU (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Champ
Opi­sane silniki: 1119ccm (1,1i HCS), 1297ccm (1,3i HCS)
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia: Januar 1993 (01’93)

(wię­cej…)

Publikacja: Administrator, 27 lutego 2010 o 10:49, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:41 przez Natascha.

Tagi: , , , , , ,

Kategorie: Mk3

21 lutego 2010

Aktualizacje

Ostat­nie kilka dni było dość owocne, tro­chę się zadziało na serve­rze, cześć tych zmian rzuca się w oczy i jest widoczna dla wszyst­kich a część tylko dla posia­da­ją­cych konta„, Opi­sze te waż­niej­sze.
Aktu­ali­za­cja sil­nika strony — według auto­rów usu­nię­cie jakichś błę­dów i temu podobne, ja sam nie zaob­ser­wo­wa­łem żad­nych pro­ble­mów więc aktu­ali­za­cja miała na celu usu­nię­cie a panelu admi­ni­stra­cyj­nego bar­dzo upier­dliwe przy­po­mnie­nie o aktu­ali­za­cji, moż­liwe że zała­ta­li­śmy jakieś dziury w sys­te­mie zabez­pie­czeń„,
Kolejna aktu­ali­za­cja doty­czyła skryptu gale­rii wyświe­tla­ją­cego bro­szury„, Za pierw­szym razem się nie udało dla­tego przez ostat­nie kil­ka­na­ście godzin bro­szury na stro­nie się nie wyświe­tlały, teraz naj­bar­dziej rzu­ca­jąca się w oczy zmiana widoczna jest w dziale Prasa, w kate­go­rii Modele kla­syczne, gdzie na jed­nej stro­nie wyświe­tla się kilka bro­szur — do tej pory wyświe­tlana była pierw­sza a reszta była opa­trzona komu­ni­ka­tem „You can add only one book on page”, teraz to ogra­ni­cze­nie zostało usu­nięte, więc pew­nie zwięk­szymy ilość wpi­sów wyświe­tla­nych na jed­nej stro­nie choć przy pro­spek­tach zosta­wimy opcję „Wię­cej” która wyświe­tla bro­szurę pod opi­sem„,
Następny roz­wią­zany pro­blem to wp-Typography, którą wresz­cie się udało włą­czyć„, przy­zwy­cza­jony do sys­te­mów ze stajni Micro­soft nie widzia­łam róż­nicy mię­dzy xYz a xyz — jak się oka­zało server widział i dla­tego gene­ro­wał błędy. Stan­dar­dowo prze­glą­darka prze­nosi całe wyrazy a puste miej­sce zapeł­nia odsu­wa­jąc od sie­bie kolejne słowa wp-Typography ma dzie­lić wyrazy w poło­wie i prze­po­ścić kawałki do nowej linii, dzięki czemu dostępny mię­dzy wyra­zami są mniej wię­cej stałe i tekst ma wyglą­dać ład­niej, zoba­czymy jak to będzie wyglą­dać cho­ciażby na tym wpi­sie i jak będzie się coś takiego czy­tać — jak się spraw­dzi, funk­cja pozo­sta­nie włą­czona„,
Na końcu wspo­mnę o witry­nie nad­rzęd­nej do tej dostęp­nej pod adre­sem FIESTOMANIAK.pl – kto zagląda pew­nie zauwa­żył że zro­biło się nie­bie­sko, gra­na­towo w zasa­dzie i wita nas tekst z przed 6-ciy laty, z cza­sem zaczniemy zapeł­niać stronę infor­ma­cjami w pierw­szej kolej­no­ści ze sta­rej strony i sta­rych wer­sji ser­wisu. Zapra­szam do śle­dze­nia zmian (naj­wy­god­niej przez RSS) i jeśli ktoś chętny do aktyw­nego udziału w two­rze­niu servisu.

Publikacja: JoeMix, 21 lutego 2010 o 16:46, ostatnie zmiany 21 lutego 2010 o 16:46 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

16 lutego 2010

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Taki wpis z życze­niami powi­nien być tu jakieś 6 tygo­dni temu, więc teraz musz­tarda po śnia­da­niu„, czyli nie ma co pła­kać nad roz­la­nym ole­jem„, zaj­mijmy się spra­wami tro­chę bar­dziej bie­żą­cymi: Zauwa­ży­łem że szyb­ciej kupuje pro­spekty niż je publi­kuje„, a mając na uwa­dze zgro­ma­dzoną już ilość, mate­ria­łów na publi­ka­cje star­czy na długo. Kolejna sprawa to poru­szone przez nie­któ­rych kwe­stie legal­no­ści i praw autor­skich„, wydaje mi się że pro­spekt rekla­mowy auta daje moż­li­wość zapo­zna­nia się  z samo­cho­dem przed jego zaku­pem oraz  pro­mo­wa­nia pro­duk­tów i akce­so­riów z nim powią­za­nych i  to my tu wła­śnie robimy więc nie sądzę by ktoś się przy­cze­pił. Jest taki jeden maruda co jęczy że obie­ca­łem co tydzień nową pozy­cje tym­cza­sem wycho­dzi lipa„, a ja infor­muję że brzoza może być jak jesz­cze mi w pracy roboty dowalą. Na koniec małe info: Nie sprze­daje pro­spek­tów, na pewno nie takich co mam poje­dyn­cze egzem­pla­rze, nie­które mam podwójne i wię­cej, jak się takowy na stro­nie pojawi to pew­nie będzie infor­ma­cja o moż­li­wo­ści kupna. Nie kse­ruje pro­spek­tów. Mogę się wymie­nić na jakąś pozy­cję ale pod warun­kiem że dostanę coś czego nie posia­dam i będzie to dla mnie cen­niej­sze niż to co miał­bym oddać, więc pew­nie chęt­nie wymie­nię np. mk5 na mk1, ale mk2 za mk3 to już raczej nie oddam„, Oso­bom bar­dzo zain­te­re­so­wa­nym roz­wa­żam udo­stęp­nie­nie ska­nów w jako­ści HQ a w szcze­gól­nych wypad­kach może i nawet SHQ — poży­jemy zobaczymy.

Publikacja: JoeMix, 16 lutego 2010 o 23:00, ostatnie zmiany 16 lutego 2010 o 23:00 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

15 lutego 2010

FIESTA Style

Tytuł: FIESTA Style FIESTA StyleFIESTA Style (p2)FIESTA Style (p3)
Język: DEU (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Style
Opi­sane silniki: 1299ccm (1,3 Endura-E), 1242ccm (1,25 16V Zetec-SE), 1753ccm (1,8 Endura-DE)
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia: Listo­pad 1997 (11’97)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 15 lutego 2010 o 23:55, ostatnie zmiany 7 kwietnia 2010 o 11:52 przez Natascha.

Tagi: , , , , , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk4, Prospekty

31 stycznia 2010

Fiesta SUPERsport, Meer rijplezier van Ford

Tytuł: Fie­sta SUPER­sport
Meer Rij­ple­zier van ford
Fiesta SUPERsport Meer rijplezier van FordFiesta SUPERsport Meer rijplezier van Ford (p2)Fiesta SUPERsport Meer rijplezier van Ford (p3)
Język: NED (niderlandzki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: SUPER­sport
Opi­sane silniki: 1117ccm (1,1 OHV), 1392ccm (1,4 CVH)
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia: August 1976 (08’76)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 31 stycznia 2010 o 12:24, ostatnie zmiany 6 kwietnia 2010 o 12:33 przez Natascha.

Tagi: , , , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk2, Prospekty

24 stycznia 2010

Xr2 Le nouveau sport a decouvrir

Reklama: Xr2 Le nouveau sport a decouvrir Xr2 Le nouveau sport a decouvrir
Język: FRA (francuski)
For­mat / Rozmiar: A4 (208x296)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta: Xr2
Cie­ka­wostki: Zobacz bliź­nia­czą reklamę Xr2
Data publi­ka­cji: około roku 1982

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 24 stycznia 2010 o 13:07, ostatnie zmiany 6 kwietnia 2010 o 11:50 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Modele klasyczne, Prasa

23 stycznia 2010

Feel the diference, Ford Fiesta Titanium

Tytuł: FordFie­sta Tita­nium
Feel the diference
Feel the diference Ford Fiesta TitaniumFeel the diference Ford Fiesta Titanium (p2)Feel the diference Ford Fiesta Titanium (p3)
Język: POL (polski)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Tita­nium
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki: Model poka­zany w mniej­szej bro­szu­rze to Ford Fie­sta Tita­nium w wer­sji 3-drzwiowej z opcjo­nal­nym lakie­rem Hot Magneta oraz opcjo­nal­nymi 17-calowymi obrę­czami alu­mi­nio­wymi o wzo­rze 5-ramiennym, dostęp­nymi za dopłatą — frag­ment tek­stu z tyl­nej okładki
Data wyda­nia: June 2008 (06’08)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 23 stycznia 2010 o 16:13, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 13:32 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk7, Prospekty

22 stycznia 2010

La passion a fleur de peau

Reklama: La pas­sion a fleur de peau
Nouvelle Fie­sta Xr2i
La passion a fleur de peau
Język: FRA (francuski)
For­mat / Rozmiar: ***
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta: Xr2i
Cie­ka­wostki:
Data publi­ka­cji:

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 22 stycznia 2010 o 13:02, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:52 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Prasa

21 stycznia 2010

Oh, you beautiful baby!

Reklama: Oh, you beau­ti­ful baby!
New ‘Series X’ small whel arch kit for your Fiesta
Oh you beautiful baby
Język: ENG (angielski)
For­mat / Rozmiar: A4 (pio­nowy) (203x291)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta: Series X
Cie­ka­wostki: Series X miała cha­rak­te­ry­styczny dla eSki pasek boczny
Data publi­ka­cji: May 1979 (05’79)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 21 stycznia 2010 o 12:55, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:51 przez Natascha.

Tagi: , , ,

Kategorie: Modele klasyczne, Prasa

17 stycznia 2010

Mazda 121

Tytuł: Mazda121 Mazda 121Mazda 121 (p2)
Język: DEU (niemiecki)
Opi­sane wersje: Mazda: 121, LX, LX Com­fort, LX Die­sel, GLX Cavans TOP
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki: Pro­spekt Mazdy :P
Data wyda­nia: 14.02.1996

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 17 stycznia 2010 o 23:41, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 12:27 przez Natascha.

Tagi:

Kategorie: Mazda 121, Pozostałe, Prospekty

16 stycznia 2010

Ostateczny koniec testów

Powoli zamie­niamy opu­bli­ko­wane wer­sje testowe na finalne, w fazie testu pozo­sta­nie jedna pozy­cja na która dość dobrze reagują roboty indek­su­jące. Myślę że teraz już się uda utrzy­mać przy życiu zasadę publi­ka­cji mini­mum jed­nego pro­spektu na tydzień, ostat­nio zeska­no­wa­łem dość nie­ty­pową pozy­cję którą posta­ram się wrzu­cić na ser­wer dziś lub jutro (kwe­stia obróbki i uplo­adu). Zapra­szam do komentowania.

Dodane 17 Sty­czeń 2010 o 23:41: Pro­spekt Mazdy 121 już jest dostępny.

Publikacja: JoeMix, 16 stycznia 2010 o 13:06, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:09 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

14 stycznia 2010

Es gibt ein neues Format, Klasse statt Masse

Tytuł: Es gibt ein neues For­mat
Klasse statt Masse
Es gibt ein neues Format Klasse statt MasseEs gibt ein neues Format Klasse statt Masse (p2)Es gibt ein neues Format Klasse statt Masse (p3)Es gibt ein neues Format Klasse statt Masse (p4)
Język: RFN (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford: Fie­sta, L, S, Ghia
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki: W pro­spek­cie wyja­śniono zasadę dzia­ła­nia atrapy chłodnicy
Data wyda­nia: August 1976 (08’76)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 14 stycznia 2010 o 2:35, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 12:32 przez Natascha.

Tagi: , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk1, Prospekty

12 stycznia 2010

Pierwsze publikacje

Po świą­tecz­nym zastoju zaczy­namy publi­ka­cje mate­ria­łów w for­mie i jako­ści takiej jakie mają być, koniec z wrzut­kami na próbę. Poja­wiła się tabela z danymi pro­spektu — jej osta­teczny kształt nie jest jesz­cze usta­lony, zapewne jak przy kolej­nym pro­spek­cie wpad­nie mi coś do głowy to dodam kolejne pole i wtedy pojawi się ono wstecz­nie we wcze­śniej­szych wpi­sach. Z innych nowi­nek war­tych uwagi mogę wspo­mnieć o osta­tecz­nej for­mie przy­bli­że­nia wyno­szą­cego obec­nie war­tość x4 (wczy­tana przy powięk­sze­niu gra­fika jest 2 razy więk­sza niż nor­malna (w jako­ści SQ) i jest ona dodat­kowo 2 razy powięk­szona bez­po­śred­nio w aple­cie), plik wyj­ściowy ma roz­miar 1600x2264px co zapew­nia dobra jakość i wiele szczegółów.

Dodane 05 Kwie­cień 2010 o 10:29: Wydaje mi się że został już usta­lony osta­teczny wygląd i zawar­tość opi­sowa tabelki, moż­liwe, że będą jesz­cze kosme­tyczne zmiany, pla­nuję umie­ścić pod bro­szurą wycięty skan stem­pla diler­skiego, ale to dopiero jak opu­bli­kuje pro­spekt lub dwa pod­bity takim stemplem.

Publikacja: Natascha, 12 stycznia 2010 o 13:03, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 10:37 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

25 listopada 2009

Fiesta Quartz, Le vrai luxe, options comprises

Tytuł: Ford Fie­sta Quartz
Le vrai luxe, options comprises
Fiesta Quartz Le vrai luxe options comprisesFiesta Quartz Le vrai luxe options comprises (p2)Fiesta Quartz Le vrai luxe options comprises (p3)
Język: NED (niderlandzki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Quartz
Opi­sane silniki: 957ccm (1,0 OHV)
Cie­ka­wostki: Pro­spekt zawiera dość dokładne wymiary nadwozia
Data wyda­nia: Novem­ber 1982 (11’82)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 25 listopada 2009 o 13:20, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 10:26 przez Natascha.

Tagi: , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk1, Prospekty

22 listopada 2009

Czas skanowania

Ska­ner HP ScanJet2400 nie jest taki szybki jak by się to wyda­wało, ska­no­wa­nie z pełną pro­ce­durą tro­chę trwa:, urzą­dze­nie posiada pewne pro­ce­dury które można wyłą­czyć w paru pro­gra­mach, nie­stety więk­szość jest wyko­ny­wana bez względu na wpro­wa­dzoną kon­fi­gu­ra­cję i tak

Roz­grze­wa­nie lampy ska­nera: 0:20 — wyko­ny­wane przed każ­dym ska­nem choćby ska­ner pra­co­wał od godziny.
Pre­skan całej powierzchni szyby: 0:35 — wyko­ny­wany nawet jeśli ta opcja jest wyłą­czona i nie chcemy go oglą­dać.
Ska­no­wa­nie: 2:20 — oso­bi­ście zawsze ska­nuję całą powierzch­nie szyby.
Obróbka obrazu i jed­no­cze­sny powrót karetki: 2:20 — karetka wraca w około 35 sekund.

Jak widać cały pro­ces to ponad 6 i pół minuty co przy pro­spek­tach wie­lo­stro­ni­co­wych zaj­mie chwilę, wyni­kiem skanu jest plik o wadze ponad 100MB.

Przy bro­szu­rach na stro­nie poda­wany będzie czas ska­no­wa­nia i liczba prze­bie­gów będzie on liczony w nastę­pu­jący spo­sób: Przy­kła­dowy pro­spekt ma 4 strony, co teo­re­tycz­nie by odpo­wia­dało 4 prze­bie­gom, jed­nak w tym przy­padku na środku jest zdję­cie prze­ła­mane przez pro­spekt, więc aby je ład­nie obro­bić potrzebne będzie ska­no­wa­nie samego środka co da nam dodat­kowy prze­bieg, z cza­sów zapi­sów pli­ków na kom­pu­te­rze obli­czymy czas jaki upły­nął od zapisu pierw­szego prze­biegu do zapisu ostat­niego, czyli bez czasu ska­no­wa­nia pierw­szej strony, więc zosta­nie podzie­lony przez liczbę prze­bie­gów minus jeden, następ­nie otrzy­many wynik zosta­nie prze­mno­żony przez fak­tyczną liczbę prze­bie­gów ska­nera dla danego pro­spektu w zaokrą­gle­niu do pięt­na­stu sekund.

Dodane 24 Sty­czeń 2010 o 9:09: Lekko okro­ili­śmy dane o cza­sie ska­no­wa­nia, poda­jemy przy­bli­żony cał­ko­wity czas ska­no­wa­nia i obróbki pro­spektu oraz średni czas dla jed­nej strony. Czas poda­jemy według zasady: jeśli są minuty to są sekundy (1m32s), jak są godziny to nie ma już sekund (2h16m).

Publikacja: JoeMix, 22 listopada 2009 o 14:19, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 8:05 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

11 listopada 2009

Ford Fiesta Champ Limitiere Edition, Feel the difference

Tytuł: Feel the dif­fe­rence — Ford Fie­sta
Champ Limi­tiere Edition
Ford Fiesta Champ Limitiere Edition, Feel the differenceFord Fiesta Champ Limitiere Edition, Feel the difference (p2)
Język: DEU (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Champ
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki:
Data wyda­nia: Januar 2007 (01’07)

(wię­cej…)

Publikacja: JoeMix, 11 listopada 2009 o 11:11, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 10:26 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk6,5, Prospekty

10 listopada 2009

Ford Fiesta (test)

Pomoc z zakresu obslugi apletu.
Publikacja: Administrator, 10 listopada 2009 o 9:48, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:51 przez Natascha.

Kategorie: Bez kategorii

9 listopada 2009

Piekielny system rewizji wpisów

Ta infor­ma­cja to cie­ka­wostka dla zespołu redak­cyj­nego — chyba udało się wyłą­czyć to cholerstwo!

Sys­tem rewi­zji jest prak­tycz­nie bez zna­cze­nia dla odwie­dza­ją­cych stronę, jego dzia­ła­nie obja­wia się tylko suge­ro­wa­niem dużej ilo­ści spi­sów na stro­nie (numery w adre­sie strony), ale dla zespołu redak­cyj­nego jego brak to zba­wie­nie. Sys­tem rewi­zyjny zapi­sy­wał co kil­ka­na­ście sekund robo­czą kopię wpisu, na wszelki wypa­dek gdyby ktoś chciał wró­cić do wcze­śniej­szej wer­sji. To dopiero począ­tek dzia­łal­no­ści strony a nie­które pozy­cje mają po kil­ka­dzie­siąt takich szki­ców, któ­rych nie­stety nie można ani edy­to­wać ani usu­nąć. Zale­gają one tylko w bazie zaj­mu­jąc cenne miej­sce, a sam sys­tem nie­po­trzeb­nie obcią­żał serwer.

Dodane 07 Luty 2010 o 10:34: Sys­tem rewi­zji pli­ków działa ponow­nie, gdyż udało się go ujarz­mić i od dzi­siaj prze­trzy­my­wane będzie 5 ostat­nich wer­sji wpisu, a auto­ma­tycz­nie zapi­sana wer­sja nie będzie się poja­wiać czę­ściej niż co 20 minut.

Publikacja: Natascha, 9 listopada 2009 o 13:43, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:34 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

7 listopada 2009

Nowa strona pomocy

Czy obecna wer­sja z obraz­kiem z nanie­sio­nymi licz­bami wyko­rzy­sta­nymi w opi­sie jest lep­ciej­sza od poprzed­niej gdzie każda ikona miała osobno opi­sane swoje dzia­ła­nie i funk­cje okaże się w naj­bliż­szym cza­sie. Zapra­szam do zapo­zna­nia się ze stroną pomocy i zaprze­sta­niem zada­wa­nia pytań typu: jak prze­wró­cić kartkę. Odno­śnik do strony pomocy będzie też przy każ­dym aplecie.

Publikacja: JoeMix, 7 listopada 2009 o 13:46, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:41 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

5 listopada 2009

Uwaga granat!

W lipcu 2001 Kwar­cowy uru­cho­mił swoją stronę, która była tro­chę gra­na­towa, kolo­ry­stykę i wygląd popra­wił Alien w roku 2003„, forum strony rów­nież było w odcie­niach granatu„,

Kiedy się zaczęli orga­ni­zo­wać posia­da­cze now­szych modeli ich forum było białe„, i ten podział na forum nie­bie­skie i białe utrzy­my­wał się bar­dzo długo„, jak nie utrzy­muje się nadal, w końcu strona i forum FKP jest białe z nie­bie­skimi i błękitno-srebrnymi dodat­kami„, a nasza strona i stare forum pozo­stały granatowe.

Naj­bar­dziej udana próba rusze­nia Fie­sto­ma­niaka zaowo­co­wała zbu­do­wa­niem bar­dzo ład­nego gra­na­to­wego layout’u, który się podo­bał wielu oso­bom, w sumie nie pamię­tam by ktoś wypo­wie­dział się nega­tyw­nie w jego tema­cie, pomi­ja­jąc fakt iż dałem ciała i ser­wis nie ruszył.

W tym momen­cie wskrze­szam ten lay­out decy­du­jąc się na 1180px sze­ro­ko­ści, dla­tego iż uwa­żam że nie­wiele będzie osób któ­rym strona się nie zmie­ści na sze­ro­kość, a gdyby nawet to sze­ro­kość głów­nej tablicy jest dobrana tak że obcię­ciu ulega prak­tycz­nie tylko menu po pra­wej, no chyba że ktoś ma roz­dziel­czość poni­żej 1024x768. Nie ukry­wam że wyszło mi tak przypadkiem.

Publikacja: JoeMix, 5 listopada 2009 o 15:00, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:44 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

Starsze wpisy »

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 34, czas generowana strony 1,342s.

FIESTOMANIAK.pl