FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

26 lipca 2010

Minął roczek„,

Nie dalej jak 2 dni temu minęła nam pierw­sza rocz­nica odpa­le­nia pod­strony Pro­spekty Forda Fie­sty„, prze­trwa­li­śmy rok i można by rzec, że chyba się udało„, opu­bli­ko­wa­li­śmy lekko ponad 10 pro­spek­tów„, a pla­nowo powinno być około 50„, ale w ten rok dzia­łal­no­ści wli­czyć trzeba dość długi, pra­wie pół­roczny okres testów i przy­go­to­wań„, i na tym nie koniec, bo to co my two­rzy­li­śmy męcząc się przez pół roku, teraz dane nam zostało na tacy wraz z nowym sil­ni­kiem WP„, trzeba tylko zaadop­to­wać kilka rze­czy, prace ruszą lada dzień„, Dzięki moty­wa­cji ze strony Szczepana522 z FKP w minioną sobotę ska­ner pra­co­wał cały dzień„, obie­cuję że za rok wyro­bimy normę i będziemy mieli ponad 100 opu­bli­ko­wa­nych pro­spek­tów„, jak nam pozwolą„, prośbę o usto­sun­ko­wa­nie się do sytu­acji i wyra­że­nie opi­nii w tema­cie publi­ka­cji pro­spek­tów w Inter­ne­cie prze­sła­li­śmy dziś do Ford Pol­ska, cze­kamy na odpowiedź.

Publikacja: JoeMix, 26 lipca 2010 o 14:31, ostatnie zmiany 26 lipca 2010 o 14:33 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

20 czerwca 2010

Geneza przestoju„,

Witam po bli­sko 2 mie­sięcz­nej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej moją trudną sytu­acją oso­bi­stą jak i mate­rialną„, do tego doszła ogło­szona żałoba naro­dowa, która dodat­kowo mnie wyci­szyła„, kto pomimo braku nowych pozy­cji od czasu do czasu zaglą­dał zauwa­żył, że na 2 tygo­dnie strona znik­nęła z sieci co spo­wo­do­wane było nie­prze­dłu­że­niem na czas waż­no­ści domeny„, na szczę­ście w miarę szybko udało się wyłu­skać kasę na ponowną akty­wa­cję„, poza smut­nymi wie­ściami są też rado­sne, nie­za­leż­nie od dzia­łań na stro­nie regu­lar­nie powięk­szam swoją kolek­cję, ostat­nio udało mi się odzy­skać (bo tak można to nazwać po zaku­pie ponad pół roku temu) zestaw ponad 30 pro­spek­tów od osoby, która posta­no­wiła zli­kwi­do­wać swoją kolek­cję„, cena co prawda była wysoka, ale uni­ka­to­wość rów­nież, więc nie zasta­na­wia­łem się zbyt długo, tym bar­dziej że wcze­śniej odku­py­wa­łem pro­spekty od tej osoby, i do głowy mi nie przy­szło że mogę się prze­je­chać„, prak­tycz­nie sprawę uwa­ża­łem za stra­coną a tu taka miła nie­spo­dzianka, która nie ukry­wam zmo­ty­wo­wała mnie do dzia­ła­nia„, myślę że w naj­bliż­szym cza­sie uda się coś zeska­no­wać, obro­bić i wrzu­cić na stronę„,

Publikacja: JoeMix, 20 czerwca 2010 o 11:38, ostatnie zmiany 20 czerwca 2010 o 11:38 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

10 kwietnia 2010

Żałoba„,

Świeca

W związku z dzi­siej­szą kata­strofą pre­zy­denc­kiego samo­lotu TU-154M Lux, w któ­rej tra­giczną śmier­cią zgi­nął Pre­zy­dent RP oraz pozo­stali pasa­że­ro­wie i załoga (łącz­nie 96 osób) ogło­szono tygo­dniową żałobę naro­dową, do końca jej trwa­nia strona będzie w sto­no­wa­nej, sza­rej kolorystyce.

Pro­po­nu­jemy na ten czas przy­ozdo­bić nasze Fie­sty czarną wstążką przy­mo­co­waną do anteny radio­wej lub bocz­nego lusterka od strony kierowcy.

Publikacja: Natascha, 10 kwietnia 2010 o 21:43, ostatnie zmiany 20 czerwca 2010 o 10:50 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

28 marca 2010

Trochę zmian

Dwa dni zajęło mi usta­le­nie histo­rii pocho­dze­nia około 90% mojej kolek­cji pro­spek­tów, z zapi­sków i nota­tek wygrze­ba­łem daty zakupu oraz ponie­sione koszty, pozo­stało kilka inter­ne­to­wych trans­ak­cji opi­sa­nych jedy­nie jako „pro­spekt”, więc trzeba będzie zdać się na pamięć a także przy­jąć że cała reszta to wymiana bez­po­śred­nia lub mate­riały pozy­skane oso­bi­ście od dile­rów Forda. Infor­ma­cję o pocho­dze­niu pro­spektu oraz kosz­tach umie­ści­łem przy każ­dej pozy­cji (tam gdzie są kre­ski uzu­peł­nię wraz z wyja­śnia­niem wąt­pli­wo­ści), ponie­waż sta­ram się śle­dzić rynek, będę w miarę moż­li­wo­ści na bie­żąco doda­wał infor­ma­cje o aktu­al­nych cenach i moż­li­wo­ści zakupu lub odsprzedaży.

Pod każ­dym aple­tem jest obie­cany od dawna odno­śnik, sam aplet został wypo­sa­żony w ponad 20 róż­nych odgło­sów prze­rzu­ca­nia kar­tek więc te nie będą się powta­rzać zbyt czę­sto, naj­now­sza wer­sja spra­wiła tez że jedna kartka wygląda teraz jak jedna kartka a nie pierw­sza strona, co prawda prze­rzuca się jakby była przy­cze­pione z jed­nej strony jak strona, ale nie ma już cha­rak­te­ry­stycz­nego cie­nia od strony nie­ist­nie­ją­cego grzbietu.

Z cie­ka­wo­ści włą­czy­łem chmurkę tagów, jed­nak wydaje mi się że poprzed­nie pole mimo iż nie wyglą­dało tak efek­tow­nie to było bar­dziej czy­telne. Na polu Info poja­wiła się pozy­cja opi­sana jako Kata­log, jest to roz­wo­jowa wer­sja nie wiem jesz­cze czego, na razie zawiera przed­nie okładki zgro­ma­dzo­nych materiałów.

Trwają porządki na stro­nie oraz w bazie danych, osta­tecz­nie zostały usu­nięte wszel­kie testowe wpisy i publi­ka­cje, gdyby nie fakt iż po jed­nej z ostat­nich aktu­ali­za­cji skryp­tów robiły lekki bała­gan to by pew­nie zostały na pamiątkę, po wszyst­kim na stro­nie powinny pozo­stać tylko kom­plet­nie opra­co­wane publi­ka­cje i gdy tak się sta­nie znowu poja­wią się nowe„,

Publikacja: JoeMix, 28 marca 2010 o 9:22, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 17:07 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

11 marca 2010

Drobne zmiany

Od kilku dniu gra­na­tową mono­ton­ność strony prze­ła­muje rząd kolo­ro­wych ikon przy każ­dej pozy­cji na stro­nie, to usługa Add­This umoż­li­wia­jąca bły­ska­wiczną wymianę infor­ma­cji poprzez ponad 200 por­tali spo­łecz­no­ścio­wych, wystar­czy być zare­je­stro­wa­nym w jed­nym z nich i wska­zać jego ikonę na liście lub wybrać z tych naj­bar­dziej popu­lar­nych, można też stronę lub odno­śnik do niej wysłać mailem lub wydru­ko­wać.
Drugą rzu­ca­jącą się w oczy zmianą jest inny opis bro­szur wzbo­ga­cony o szybki pod­gląd zawie­ra­jący zdję­cia przed­niej i tyl­nej okładki oraz wybra­nych stron ze środka, będą one widoczne bez potrzeby łado­wa­nia apletu, dzięki temu będzie łatwiej iden­ty­fi­ko­wać pozy­cje na liście, do tego skró­cony opis zawiera tylko 6 pozy­cji, pozo­stałe zostały prze­nie­sione pod aplet i są widoczne dopiero po klik­nię­ciu w więcej.

Publikacja: Natascha, 11 marca 2010 o 15:36, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 17:48 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

21 lutego 2010

Aktualizacje

Ostat­nie kilka dni było dość owocne, tro­chę się zadziało na serve­rze, cześć tych zmian rzuca się w oczy i jest widoczna dla wszyst­kich a część tylko dla posia­da­ją­cych konta„, Opi­sze te waż­niej­sze.
Aktu­ali­za­cja sil­nika strony — według auto­rów usu­nię­cie jakichś błę­dów i temu podobne, ja sam nie zaob­ser­wo­wa­łem żad­nych pro­ble­mów więc aktu­ali­za­cja miała na celu usu­nię­cie a panelu admi­ni­stra­cyj­nego bar­dzo upier­dliwe przy­po­mnie­nie o aktu­ali­za­cji, moż­liwe że zała­ta­li­śmy jakieś dziury w sys­te­mie zabez­pie­czeń„,
Kolejna aktu­ali­za­cja doty­czyła skryptu gale­rii wyświe­tla­ją­cego bro­szury„, Za pierw­szym razem się nie udało dla­tego przez ostat­nie kil­ka­na­ście godzin bro­szury na stro­nie się nie wyświe­tlały, teraz naj­bar­dziej rzu­ca­jąca się w oczy zmiana widoczna jest w dziale Prasa, w kate­go­rii Modele kla­syczne, gdzie na jed­nej stro­nie wyświe­tla się kilka bro­szur — do tej pory wyświe­tlana była pierw­sza a reszta była opa­trzona komu­ni­ka­tem „You can add only one book on page”, teraz to ogra­ni­cze­nie zostało usu­nięte, więc pew­nie zwięk­szymy ilość wpi­sów wyświe­tla­nych na jed­nej stro­nie choć przy pro­spek­tach zosta­wimy opcję „Wię­cej” która wyświe­tla bro­szurę pod opi­sem„,
Następny roz­wią­zany pro­blem to wp-Typography, którą wresz­cie się udało włą­czyć„, przy­zwy­cza­jony do sys­te­mów ze stajni Micro­soft nie widzia­łam róż­nicy mię­dzy xYz a xyz — jak się oka­zało server widział i dla­tego gene­ro­wał błędy. Stan­dar­dowo prze­glą­darka prze­nosi całe wyrazy a puste miej­sce zapeł­nia odsu­wa­jąc od sie­bie kolejne słowa wp-Typography ma dzie­lić wyrazy w poło­wie i prze­po­ścić kawałki do nowej linii, dzięki czemu dostępny mię­dzy wyra­zami są mniej wię­cej stałe i tekst ma wyglą­dać ład­niej, zoba­czymy jak to będzie wyglą­dać cho­ciażby na tym wpi­sie i jak będzie się coś takiego czy­tać — jak się spraw­dzi, funk­cja pozo­sta­nie włą­czona„,
Na końcu wspo­mnę o witry­nie nad­rzęd­nej do tej dostęp­nej pod adre­sem FIESTOMANIAK.pl – kto zagląda pew­nie zauwa­żył że zro­biło się nie­bie­sko, gra­na­towo w zasa­dzie i wita nas tekst z przed 6-ciy laty, z cza­sem zaczniemy zapeł­niać stronę infor­ma­cjami w pierw­szej kolej­no­ści ze sta­rej strony i sta­rych wer­sji ser­wisu. Zapra­szam do śle­dze­nia zmian (naj­wy­god­niej przez RSS) i jeśli ktoś chętny do aktyw­nego udziału w two­rze­niu servisu.

Publikacja: JoeMix, 21 lutego 2010 o 16:46, ostatnie zmiany 21 lutego 2010 o 16:46 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

16 lutego 2010

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Taki wpis z życze­niami powi­nien być tu jakieś 6 tygo­dni temu, więc teraz musz­tarda po śnia­da­niu„, czyli nie ma co pła­kać nad roz­la­nym ole­jem„, zaj­mijmy się spra­wami tro­chę bar­dziej bie­żą­cymi: Zauwa­ży­łem że szyb­ciej kupuje pro­spekty niż je publi­kuje„, a mając na uwa­dze zgro­ma­dzoną już ilość, mate­ria­łów na publi­ka­cje star­czy na długo. Kolejna sprawa to poru­szone przez nie­któ­rych kwe­stie legal­no­ści i praw autor­skich„, wydaje mi się że pro­spekt rekla­mowy auta daje moż­li­wość zapo­zna­nia się  z samo­cho­dem przed jego zaku­pem oraz  pro­mo­wa­nia pro­duk­tów i akce­so­riów z nim powią­za­nych i  to my tu wła­śnie robimy więc nie sądzę by ktoś się przy­cze­pił. Jest taki jeden maruda co jęczy że obie­ca­łem co tydzień nową pozy­cje tym­cza­sem wycho­dzi lipa„, a ja infor­muję że brzoza może być jak jesz­cze mi w pracy roboty dowalą. Na koniec małe info: Nie sprze­daje pro­spek­tów, na pewno nie takich co mam poje­dyn­cze egzem­pla­rze, nie­które mam podwójne i wię­cej, jak się takowy na stro­nie pojawi to pew­nie będzie infor­ma­cja o moż­li­wo­ści kupna. Nie kse­ruje pro­spek­tów. Mogę się wymie­nić na jakąś pozy­cję ale pod warun­kiem że dostanę coś czego nie posia­dam i będzie to dla mnie cen­niej­sze niż to co miał­bym oddać, więc pew­nie chęt­nie wymie­nię np. mk5 na mk1, ale mk2 za mk3 to już raczej nie oddam„, Oso­bom bar­dzo zain­te­re­so­wa­nym roz­wa­żam udo­stęp­nie­nie ska­nów w jako­ści HQ a w szcze­gól­nych wypad­kach może i nawet SHQ — poży­jemy zobaczymy.

Publikacja: JoeMix, 16 lutego 2010 o 23:00, ostatnie zmiany 16 lutego 2010 o 23:00 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

16 stycznia 2010

Ostateczny koniec testów

Powoli zamie­niamy opu­bli­ko­wane wer­sje testowe na finalne, w fazie testu pozo­sta­nie jedna pozy­cja na która dość dobrze reagują roboty indek­su­jące. Myślę że teraz już się uda utrzy­mać przy życiu zasadę publi­ka­cji mini­mum jed­nego pro­spektu na tydzień, ostat­nio zeska­no­wa­łem dość nie­ty­pową pozy­cję którą posta­ram się wrzu­cić na ser­wer dziś lub jutro (kwe­stia obróbki i uplo­adu). Zapra­szam do komentowania.

Dodane 17 Sty­czeń 2010 o 23:41: Pro­spekt Mazdy 121 już jest dostępny.

Publikacja: JoeMix, 16 stycznia 2010 o 13:06, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:09 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

12 stycznia 2010

Pierwsze publikacje

Po świą­tecz­nym zastoju zaczy­namy publi­ka­cje mate­ria­łów w for­mie i jako­ści takiej jakie mają być, koniec z wrzut­kami na próbę. Poja­wiła się tabela z danymi pro­spektu — jej osta­teczny kształt nie jest jesz­cze usta­lony, zapewne jak przy kolej­nym pro­spek­cie wpad­nie mi coś do głowy to dodam kolejne pole i wtedy pojawi się ono wstecz­nie we wcze­śniej­szych wpi­sach. Z innych nowi­nek war­tych uwagi mogę wspo­mnieć o osta­tecz­nej for­mie przy­bli­że­nia wyno­szą­cego obec­nie war­tość x4 (wczy­tana przy powięk­sze­niu gra­fika jest 2 razy więk­sza niż nor­malna (w jako­ści SQ) i jest ona dodat­kowo 2 razy powięk­szona bez­po­śred­nio w aple­cie), plik wyj­ściowy ma roz­miar 1600x2264px co zapew­nia dobra jakość i wiele szczegółów.

Dodane 05 Kwie­cień 2010 o 10:29: Wydaje mi się że został już usta­lony osta­teczny wygląd i zawar­tość opi­sowa tabelki, moż­liwe, że będą jesz­cze kosme­tyczne zmiany, pla­nuję umie­ścić pod bro­szurą wycięty skan stem­pla diler­skiego, ale to dopiero jak opu­bli­kuje pro­spekt lub dwa pod­bity takim stemplem.

Publikacja: Natascha, 12 stycznia 2010 o 13:03, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 10:37 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

22 listopada 2009

Czas skanowania

Ska­ner HP ScanJet2400 nie jest taki szybki jak by się to wyda­wało, ska­no­wa­nie z pełną pro­ce­durą tro­chę trwa:, urzą­dze­nie posiada pewne pro­ce­dury które można wyłą­czyć w paru pro­gra­mach, nie­stety więk­szość jest wyko­ny­wana bez względu na wpro­wa­dzoną kon­fi­gu­ra­cję i tak

Roz­grze­wa­nie lampy ska­nera: 0:20 — wyko­ny­wane przed każ­dym ska­nem choćby ska­ner pra­co­wał od godziny.
Pre­skan całej powierzchni szyby: 0:35 — wyko­ny­wany nawet jeśli ta opcja jest wyłą­czona i nie chcemy go oglą­dać.
Ska­no­wa­nie: 2:20 — oso­bi­ście zawsze ska­nuję całą powierzch­nie szyby.
Obróbka obrazu i jed­no­cze­sny powrót karetki: 2:20 — karetka wraca w około 35 sekund.

Jak widać cały pro­ces to ponad 6 i pół minuty co przy pro­spek­tach wie­lo­stro­ni­co­wych zaj­mie chwilę, wyni­kiem skanu jest plik o wadze ponad 100MB.

Przy bro­szu­rach na stro­nie poda­wany będzie czas ska­no­wa­nia i liczba prze­bie­gów będzie on liczony w nastę­pu­jący spo­sób: Przy­kła­dowy pro­spekt ma 4 strony, co teo­re­tycz­nie by odpo­wia­dało 4 prze­bie­gom, jed­nak w tym przy­padku na środku jest zdję­cie prze­ła­mane przez pro­spekt, więc aby je ład­nie obro­bić potrzebne będzie ska­no­wa­nie samego środka co da nam dodat­kowy prze­bieg, z cza­sów zapi­sów pli­ków na kom­pu­te­rze obli­czymy czas jaki upły­nął od zapisu pierw­szego prze­biegu do zapisu ostat­niego, czyli bez czasu ska­no­wa­nia pierw­szej strony, więc zosta­nie podzie­lony przez liczbę prze­bie­gów minus jeden, następ­nie otrzy­many wynik zosta­nie prze­mno­żony przez fak­tyczną liczbę prze­bie­gów ska­nera dla danego pro­spektu w zaokrą­gle­niu do pięt­na­stu sekund.

Dodane 24 Sty­czeń 2010 o 9:09: Lekko okro­ili­śmy dane o cza­sie ska­no­wa­nia, poda­jemy przy­bli­żony cał­ko­wity czas ska­no­wa­nia i obróbki pro­spektu oraz średni czas dla jed­nej strony. Czas poda­jemy według zasady: jeśli są minuty to są sekundy (1m32s), jak są godziny to nie ma już sekund (2h16m).

Publikacja: JoeMix, 22 listopada 2009 o 14:19, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 8:05 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

9 listopada 2009

Piekielny system rewizji wpisów

Ta infor­ma­cja to cie­ka­wostka dla zespołu redak­cyj­nego — chyba udało się wyłą­czyć to cholerstwo!

Sys­tem rewi­zji jest prak­tycz­nie bez zna­cze­nia dla odwie­dza­ją­cych stronę, jego dzia­ła­nie obja­wia się tylko suge­ro­wa­niem dużej ilo­ści spi­sów na stro­nie (numery w adre­sie strony), ale dla zespołu redak­cyj­nego jego brak to zba­wie­nie. Sys­tem rewi­zyjny zapi­sy­wał co kil­ka­na­ście sekund robo­czą kopię wpisu, na wszelki wypa­dek gdyby ktoś chciał wró­cić do wcze­śniej­szej wer­sji. To dopiero począ­tek dzia­łal­no­ści strony a nie­które pozy­cje mają po kil­ka­dzie­siąt takich szki­ców, któ­rych nie­stety nie można ani edy­to­wać ani usu­nąć. Zale­gają one tylko w bazie zaj­mu­jąc cenne miej­sce, a sam sys­tem nie­po­trzeb­nie obcią­żał serwer.

Dodane 07 Luty 2010 o 10:34: Sys­tem rewi­zji pli­ków działa ponow­nie, gdyż udało się go ujarz­mić i od dzi­siaj prze­trzy­my­wane będzie 5 ostat­nich wer­sji wpisu, a auto­ma­tycz­nie zapi­sana wer­sja nie będzie się poja­wiać czę­ściej niż co 20 minut.

Publikacja: Natascha, 9 listopada 2009 o 13:43, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:34 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

7 listopada 2009

Nowa strona pomocy

Czy obecna wer­sja z obraz­kiem z nanie­sio­nymi licz­bami wyko­rzy­sta­nymi w opi­sie jest lep­ciej­sza od poprzed­niej gdzie każda ikona miała osobno opi­sane swoje dzia­ła­nie i funk­cje okaże się w naj­bliż­szym cza­sie. Zapra­szam do zapo­zna­nia się ze stroną pomocy i zaprze­sta­niem zada­wa­nia pytań typu: jak prze­wró­cić kartkę. Odno­śnik do strony pomocy będzie też przy każ­dym aplecie.

Publikacja: JoeMix, 7 listopada 2009 o 13:46, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:41 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

5 listopada 2009

Uwaga granat!

W lipcu 2001 Kwar­cowy uru­cho­mił swoją stronę, która była tro­chę gra­na­towa, kolo­ry­stykę i wygląd popra­wił Alien w roku 2003„, forum strony rów­nież było w odcie­niach granatu„,

Kiedy się zaczęli orga­ni­zo­wać posia­da­cze now­szych modeli ich forum było białe„, i ten podział na forum nie­bie­skie i białe utrzy­my­wał się bar­dzo długo„, jak nie utrzy­muje się nadal, w końcu strona i forum FKP jest białe z nie­bie­skimi i błękitno-srebrnymi dodat­kami„, a nasza strona i stare forum pozo­stały granatowe.

Naj­bar­dziej udana próba rusze­nia Fie­sto­ma­niaka zaowo­co­wała zbu­do­wa­niem bar­dzo ład­nego gra­na­to­wego layout’u, który się podo­bał wielu oso­bom, w sumie nie pamię­tam by ktoś wypo­wie­dział się nega­tyw­nie w jego tema­cie, pomi­ja­jąc fakt iż dałem ciała i ser­wis nie ruszył.

W tym momen­cie wskrze­szam ten lay­out decy­du­jąc się na 1180px sze­ro­ko­ści, dla­tego iż uwa­żam że nie­wiele będzie osób któ­rym strona się nie zmie­ści na sze­ro­kość, a gdyby nawet to sze­ro­kość głów­nej tablicy jest dobrana tak że obcię­ciu ulega prak­tycz­nie tylko menu po pra­wej, no chyba że ktoś ma roz­dziel­czość poni­żej 1024x768. Nie ukry­wam że wyszło mi tak przypadkiem.

Publikacja: JoeMix, 5 listopada 2009 o 15:00, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:44 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

25 października 2009

Kategorie

Wyrzu­ci­łam wstępny podział na kate­go­rie. Pro­spekty od mk1 do mk7 z roz­dzie­le­niem mk3,5 oraz mk6FL, do tego wydzie­lone są modele Xr2. Mate­riały inne niż pro­spekty maja osobne kategorie.

Dodane 19 Sty­czeń 2010 o 15:40: Więc wyszło tak że gene­ral­nie Pro­spekty podzie­lone są na 2 działy: Ford Fie­sta oraz Pozo­stałe, pierw­szego tłu­ma­czyć nie trzeba drugi jest dla aut innych niż Fie­sta czyli głów­nie Mazdy 121 oraz pozo­sta­łych For­dów które cza­sem są w pro­spek­tach typu „Ford Zube­hor” lub „Rodzina samo­cho­dów Ford”. Poza pro­spek­tami mamy Prasę z wydzie­loną kla­syką na wszyst­kie inne mate­riały nie prospektowe.

Dodane 24 Sty­czeń 2010 o 9:51: Po zasię­gnię­ciu opi­nii na forum FKP kate­go­ria mk6FL została prze­mia­no­wana na Mk6,5.

Publikacja: Administrator, 25 października 2009 o 20:15, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:28 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

20 września 2009

Help!

Moż­li­wie że zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, ale powy­ci­na­li­śmy z apletu wszel­kie ikonki, guziczki i wskaź­niki a następ­nie wrzu­ci­li­śmy je na osobną stronę Pomocy gdzie suk­ce­syw­nie opi­su­jemy każdą z nich, aby bez zga­dy­wa­nia i domy­słów było wia­domo co do czego służy. Stało się tak, gdyż pomimo iż uwa­ża­li­śmy że Flip­ping­Book Gal­lery jest na tyle intu­icyj­nym aple­tem kilku teste­rów miało drobne pro­blemy z obsługą (tu pozdro­wie­nia dla nich), głów­nie z prze­wra­ca­niem wir­tu­al­nych kartek„,

Publikacja: JoeMix, 20 września 2009 o 11:52, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:26 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

9 września 2009

Mniej szczegółów, więcej detali

Uży­wana na stro­nie Flip­ping­Book Gal­lery ma moż­li­wość pracy na kilku zesta­wach gra­fik, jed­nak do tej pory pomimo pra­wi­dło­wego prze­sła­nia na server 3 zesta­wów pli­ków, gale­ria korzy­stała cią­gle z tego o naj­więk­szej roz­dziel­czo­ści co powo­do­wało że kolejna strony długo się wczy­ty­wały. Myśla­łem że to ogra­ni­cze­nie wer­sji bez­płat­nej i w kilku pozy­cjach ręcz­nie prze­ro­bi­łem skrypt tak by korzy­stał z gra­fiki niskiej roz­dziel­czo­ści do prze­glą­da­nia bro­szury, a obrazy o pod­wyż­szo­nej jako­ści były łado­wane tylko przy powięk­sze­niu strony co spo­tkało się z pozy­tyw­nym bar­dzo przyjęciem.

Po wczo­raj­szej aktu­ali­za­cji skryp­tów na serve­rze oka­zało się że wspo­mniany wyżej pro­blem to nie ogra­ni­cze­nie wer­sji dar­mo­wej a błąd w pro­gra­mie sku­tecz­nie usu­nięty przy kolej­nym wyda­niu, tak wiec od teraz bro­szury powinny się bar­dzo szybko wczy­ty­wać bo każda strona to kil­ka­na­ście kilo zamiast kil­ku­set. Z racji iż powięk­szone strony będą wczy­ty­wane na życze­nie pod­nio­słem nieco ich jakość, a także usta­wi­łem dodat­kowe dwu­krotne powięk­sze­nie gra­fiki już w aple­cie — efekt wydaje mi się bar­dzo pozytywny.

Wiele pozy­cji testo­wych zostało usu­nię­tych z servera, jed­nak posta­no­wi­łem iż jedna pozy­cja pozo­sta­nie: Ford Fie­sta (test) — można sobie w dowol­nej chwili wywo­łać i porównać.

Publikacja: JoeMix, 9 września 2009 o 13:48, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 21:36 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

30 sierpnia 2009

Formatki obrazu

Więc mamy nastę­pu­jące pod­sta­wowe for­matki obrazu (for­mat A4 pionowo):

Obro­biony skan: 4960x7016px 600x600ppi zapi­sany w for­ma­cie JPEG o jako­ści 100.
Strona do bro­szury: 400x566px 72x72ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 65.
Strona do zoomu: 800x1132px 96x96ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 85. Dodat­kowo w aple­cie jest powięk­sze­nie x2.
Strona do down­lo­adu: 2480x3508px 300x300ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 95.

W przy­padku innych for­ma­tów pro­ce­dura będzie taka, że dla obro­bio­nego skanu będzie obli­czane z pro­por­cji przyj­mu­jąc za pod­stawę sze­ro­kość A4 210mm czyli 4960px, potem z zacho­wa­niem pro­por­cji będą wyge­ne­ro­wane kolejne for­maty tak by zacho­wana była sze­ro­kość strony kolejno 400px, 800px i jeśli się uda to 2480px. Dzięki temu pro­spekty na stro­nie zawsze będą zawie­rały się w 100% sze­ro­ko­ści prze­wi­dzia­nej na aplet, a zmie­niać się będzie tylko wysokość.

Publikacja: Natascha, 30 sierpnia 2009 o 13:19, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:10 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

29 sierpnia 2009

Szerokość strony

Poważ­nym pro­ble­mem oka­zuje się być sze­ro­kość strony, stary stan­dard 760px dla roz­dziel­czo­ści ekranu 800x600 odszedł już dawno do lamusa, a naj­po­pu­lar­niej­szą aktu­al­nie roz­dziel­czo­ścią pul­pitu jest 1024x768, co bio­rąc na uwagę obecne moż­li­wo­ści sprzętu kom­pu­te­ro­wego jest„, zadzi­wia­jąco mało.

Nikt nie zmie­rza ukry­wać że im wię­cej miej­sca na sze­ro­kość tym lepiej, ale kto lubi prze­wi­jać strony w pozio­mie, kiedy nie miesz­czą się na ekra­nie, 980px jest chyba w tym momen­cie naj­bar­dziej roz­po­wszech­nione, ale my myślimy już o stan­dar­dzie 1240px który mie­ści się na moni­to­rach obsłu­gu­ją­cych roz­dziel­czość 1280x1024 lub pano­ra­miczną 1280x800, Tak dużą sze­ro­kość w tej chwili ma np. ser­wis dobreprogramy.pl. Obec­nie strona jest sze­roka na 960px i tak praw­do­po­dob­nie już zostanie.

Publikacja: JoeMix, 29 sierpnia 2009 o 15:02, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:12 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

20 sierpnia 2009

Skanujemy prospekty

Do tej pory korzy­sta­łem z apa­ratu foto­gra­ficz­nego i mate­riały do testów zwy­czaj­nie foto­gra­fo­wa­łem, były co raz lep­sze jako­ści gdyż tech­nika zdjęć była coraz lep­sza„, jed­nak naj­lep­sze opi­nie zbie­rał pro­spekt który został zeska­no­wany przeze mnie klika lat temu… tak więc wycią­gną­łem z szafy stary ska­ner HP Scan­jet 2400 i zeska­no­wa­łem do testów kilka pro­spek­tów z roz­dziel­czo­ścią 200spi.

Publikacja: JoeMix, 20 sierpnia 2009 o 17:27, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:13 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

16 sierpnia 2009

Mamy faworyta!

Do prze­te­sto­wa­nia zostało jesz­cze kilka rodza­jów gale­rii, ale już mamy pew­nego zwy­cięzce jak myślę, to Flip­ping­Book Gal­lery która two­rzy na ekra­nie wir­tu­alną książkę, coś w sam raz dla nas. Ponie­waż pro­spekty to nie wszystko czym chcę się pochwa­lić szu­kamy jesz­cze innego spo­sobu pre­zen­ta­cji np. zdjęć czy reklam.

Publikacja: JoeMix, 16 sierpnia 2009 o 10:55, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:14 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2 sierpnia 2009

Początki testów

Mam kilka pro­spek­tów któ­rych strony zostały sfo­to­gra­fo­wane. W naj­bliż­szych dniach prze­te­stu­jemy: Flash Photo Gal­lery (autor: Akshay Raje), Sli­de­Zoom (autor: TatMiNG@HongKong), Next­GEN Gal­lery (autor: Alex Rabe),  Flip­ping­Book Gal­lery (auto­rzy: Flip­ping­Book Team), Foto­book (autor: Aaron Harp), Flickr Gal­lery (autor: Dan Coul­ter), Smo­oth­Gal­lery (autor: Chri­stian Schenk), Excel­lent trans­i­tion gal­lery (autor: Gopi.R).

Publikacja: JoeMix, 2 sierpnia 2009 o 21:39, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:14 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

24 lipca 2009

Startujemy!

Różne mate­riały zwią­zane z For­dem Fie­stą są gro­ma­dzone w moim domu od lat„, pro­spekty rekla­mowe, wycinki z gazet, modele, zdję­cia, itp walają się po pół­kach bez więk­szego ładu. Od mie­sięcy„, od lat obie­cuję sobie zro­bić z tym porzą­dek, poka­zać innym co udało się zgromadzić„,

Ser­wis FIESTOMANIAK.pl „powstał” około roku 2005„, „powstał” gdyż tak naprawdę nigdy nie ruszył„, Co prawda były różne próby uru­cho­mie­nia strony na róż­nych sil­ni­kach, goto­wych jak i two­rzo­nych zupeł­nie od zera, spe­cjal­nie na potrzeby ser­wisu„, efekty znamy chyba wszy­scy. Trudno szu­kać wino­wajcy takiego stanu rze­czy, gdyż wielu (w tym tez i ja — zdaję sobie z tego sprawę), sporo obie­cy­wało„, i gene­ral­nie na tym się koń­czyło, powsta­wały nie­wiel­kie zalążki lub puste szkie­lety stron — nic kon­kret­nego, ale przez te 4 lata zgro­ma­dziło się cał­kiem sporo mate­riału do opracowania.

Wyłą­cze­nie działu Pro­spekty z ser­wisu pozwo­liło na dwie rze­czy, pierw­sza to zre­du­ko­wa­nie tema­tyki strony do jed­nej pro­stej rze­czy: mate­riały rekla­mowe, któ­rych mam naprawdę dużo — wystar­czy zeska­no­wać, opra­co­wać i opu­bli­ko­wać„, druga to moż­li­wość roz­cią­gnię­cia tema­tyki na wszyst­kie ist­nie­jące gene­ra­cje i modele co ma przy­cią­gnąć sze­ro­kie grono Fie­ścia­rzy„, a moja chęć pochwa­le­nia się tym wszyst­kim ma mnie moty­wo­wać do działania.

Zoba­czymy jak to będzie tym razem„,

JoeMix

Publikacja: JoeMix, 24 lipca 2009 o 17:22, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 21:11 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 36, czas generowana strony 1,597s.

FIESTOMANIAK.pl