FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

4 listopada 2009

Gromadzenie materiałów

Pysia (Chin Japoński) na stercie papierów w 2008 rokuZde­cy­do­wana więk­szość zgro­ma­dzo­nych przeze mnie mate­ria­łów to pro­spekty rekla­mowe w cało­ści lub czę­ściowo poświę­cone Fie­ście. Posia­dam też gazety gdzie małemu autku ze stajni Forda poświę­cono stronę lub kilka„, do tego wszyst­kiego docho­dzą reklamy publi­ko­wane w roż­nych maga­zy­nach, pla­katy, zdję­cia itp. Oprócz ma mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych zbie­ram tez doku­men­ta­cję tech­niczną, a moją uwagę poza Fie­stą przy­kuwa też Ah-64 Apache.

Prospekty Fiesta vs materiały ApacheCześć mojej kolek­cji pocho­dzi od innych fana­ty­ków któ­rzy w swo­ich zbio­rach posia­dają dzie­siątki czy setki pozy­cji i potra­fią o nie zadbać, nie­które pro­spekty jakby jesz­cze pach­niały farbą„, mam też pozy­cje które ktoś zna­lazł gdzieś w jakimś pudle w domu i posta­no­wił zaro­bić parę zło­tych czy euro i wysta­wił na sprze­daż… kilka pozy­cji pozy­ska­łem sam od przed­sta­wi­cieli Forda w Pol­sce i zagra­nicą. To wszystko spro­wa­dza się do tego że cześć mate­ria­łów jest w sta­nie wręcz ide­al­nym, a cześć w sta­nie rozpadu.

Pierw­szy swój pro­spekt zaku­pi­łem na Alle­gro w roku 2002 — zupeł­nie przy­pad­kiem, rzu­cił mi się w oczy i przed­sta­wiał model mk3… zabra­łem go na jedno z pierw­szych spo­tkań łódz­kiej grupy, gdzie chciano go ode mnie odku­pić. Zaraz potem poja­wiły się kolejne pozy­cje, które wyszu­ka­łem celowo i zaku­pi­łem ze zwy­kłej jesz­cze wtedy cie­ka­wo­ści i dla­tego, że nie były zbyt dro­gie. Nie­długo potem, na półce poja­wił się meta­lowy poobi­jany reso­rak przed­sta­wia­jący mk4, który ktoś zabrał zapewne swemu dzie­cia­kowi i zaro­bił nim na piwo, kiedy obok reso­raka poja­wił się model mk1 w gablotce zro­zu­mia­łem że to pułapka.

Prospekty w gablocieNaj­tań­sza pozy­cja w kolek­cji została zaku­piona za 0,99 PLN choć kilka pospo­li­tych pro­spek­tów kosz­to­wało mnie zło­tówkę lub dwie„, naj­droż­sza pozy­cja to bli­sko 300 PLN a do jej licy­ta­cji przy­stą­pi­łem z goto­wo­ścią wyda­nia pię­ciu­set. Popu­larne w Pol­sce pro­spekty można kopić za kil­ka­na­ście zło­tych. Kupu­jąc pro­spekty za gra­nicą trzeba się liczyć że koszty trans­portu prze­wyż­szą war­tość towaru, mam pro­spekt ze Sta­nów za któ­rego zapła­ci­łem pół­tora dolara„, koszt wysyłki sprze­da­jący wyce­nił na dola­rów dwa­dzie­ścia trzy. Cie­ka­wostką jest że jedni nadają listy z Nie­miec za 8 euro a inni z Fran­cji za 1,80 euro — ot zasady tego świata.

Obec­nie zbiory trzy­mam na dwóch kup­kach w gablo­cie za szkłem, półkę niżej niż stoją modele. przez co wyszu­ka­nie kon­kret­nej pozy­cji jest bar­dzo kło­po­tliwe. Ska­ta­lo­go­wane oraz zeska­no­wane pro­spekty tra­fiają w ochronne koszulki. W pla­nach są spe­cjalne gabloty, taką prze­szkloną na modele można kupić gotową i tak zamie­rzam zro­bić, wystawkę na pro­spekty będę zmu­szony chyba zamó­wić indy­wi­du­al­nie, bo w han­dlu nie zna­la­złem nic co by mi pasowało.

Publikacja: JoeMix, 4 listopada 2009 o 22:27, ostatnie zmiany 3 marca 2010 o 11:04 przez Natascha.

Kategorie: Bez kategorii

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 36, czas generowana strony 0,437s.

FIESTOMANIAK.pl