FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

9 listopada 2009

Nowinki

Data Treść
12-04-2010: Wrzu­ci­łem kilka pozy­cji do nowo powsta­łego działu zapo­wie­dzi.
10-04-2010: W związku z ogło­sze­niem żałoby naro­do­wej strona przy­brała szarą kolorystykę.
25-03-2010: Ostat­nio dodane: Trend­set­ter, Ford Fie­sta ’82, Xr2 Le nouveau sport a deco­uvrir, Nel vivo dell’azione, Ford Fie­sta ’82, Super Èqu­ipèee, Ford Fie­sta Festi­val, Ford Fie­sta ’82, Il nuovo slan­cio, Xr2 for Men. W trak­cie two­rze­nia jest kata­log.
15-03-2010: Kolejny pre­view wer­sji limi­to­wa­nej: Ford Fie­sta Black Magic Edi­tion­smo­dell.
14-03-2010: Nowy Ford Fie­sta.
11-03-2010: Przez błąd na serve­rze pro­spekt Mk3 Der neue Fie­sta pozba­wiony był tytułu oraz opisu, napra­wi­li­śmy już ten błąd wpro­wa­dza­jąc pewne zmiany.
03-03-2010: Wczo­raj oglą­da­łem dość dobry film, jed­no­cze­śnie ska­nu­jąc — do opra­co­wa­nia mam 12 pozy­cji, dzi­siej­szą zmianę widać ciut wyżej, po pra­wej. Poja­wiły się też zdję­cia w opisach.
01-03-2010: Strona „Nowinki” w nowej for­mie. Flip­ping­Book Gal­lery zak­tu­ali­zo­wane do naj­now­szej wer­sji, obie­cany link do strony pomocy pod każ­dym aple­tem broszury.
01-03-2010: Strona „Nowinki” w nowej formie.
28-02-2010: Na koniec mie­siąca aż dwie pozy­cje: NUOVA! Fie­sta XR2 oraz Fie­sta Champ. Zapra­szam.
22-02-2010: Zakoń­czył się I etap kon­kursu Auto Świata na naj­lep­szy fan­klub moto­ry­za­cyjny roku. Jak dobrze poli­czy­łem Fie­sta­Klub­Pol­ska zna­lazł się na 47 miej­scu, a przy 325 rywa­lach to bar­dzo dobry wynik.
21-02-2010: Zgod­nie z obiet­nicą akty­wo­wa­li­śmy wtyczkę wp-Typography, która dzieli wyrazy w poło­wie i prze­no­śni resztę do nowej linijki dzięki czemu tekst wygląda ładniej„,
15-02-2010: Mamy na stro­nie już pro­spekt Mazdy 121 więc teraz pora na Mk4 w wer­sji Style.
31-01-2010: Kolejna pozy­cja, tym razem Mk2 w wer­sji Super­Sport.
27-01-2010: Fie­sta­Klub­Pol­ska zgło­sił się do kon­kursu Auto Świata na naj­lep­szy fan­klub moto­ry­za­cyjny roku w związku z tym doda­łem ban­ner i zapra­szam do gło­so­wa­nie na FKP.
26-01-2010: Można już zapo­znać się z trzema jak na razie rekla­mami Fie­sty publi­ko­wa­nymi swego czasu w prasie.
24-01-2010: Sprzą­ta­nie zakoń­czone, jedyna rzecz jaka została to dopra­co­wa­nie sys­temu komen­ta­rzy. Trudno wyko­nalne z powodu braku komentarzy.
23-01-2010: Zapra­szam do zapo­zna­nia się z Mk7 w wer­sji Tita­nium: Feel the dife­rence, Ford Fie­sta.
17-01-2010: Pierw­szy pro­spekt który nie przed­sta­wia Fie­sty: Mazda 121.
16-01-2010: Zaczy­namy sprzą­ta­nie ser­wisu z testo­wych wpi­sów i publikacji.
14-01-2010: Nowy pro­spekt: Es gibt ein neues For­mat. Klasse statt Masse.
13-01-2010: Chwi­lowo zaprze­sta­jemy walki z wtyczką wp-Typography, do tematu wró­cimy przy kolej­nej wer­sji silnika.
12-01-2010: Włą­czone zostały komen­ta­rze, dosto­so­wy­wa­nie lay­outu strony chwile potrwa, ale za to można tro­chę spamować.
04-01-2010: Wszyst­kiego dobrego w nowym roku! Uka­zała się nowa wer­sja sil­nika WP, lada dzień aktualizacja.
12-12-2009: Z racji wszech­obec­nego okresu przed­świą­tecz­nego jak nic będzie dziura w pra­cach nad stroną.
25-11-2009: Nowy pro­spekt: Fie­sta Quartz.
22-11-2009: Zeska­no­wa­łam pierw­sze pro­spekty „tak jak mają być”, przy oka­zji dowia­du­jąc się że to troszkę trwa. Wię­cej.
20-11-2009: Mam takiego kolegę: Dzi­Dzia, który się w sumie przy­cze­pia do wszyst­kiego, ale to dzięki niemu wszystko idzie do przodu jak idzie.
13-11-2009: Szczę­śliwy pią­tek 13go — Lay­out strony uwa­żam za ukoń­czony, chwi­lowo bez moż­li­wo­ści doda­wa­nia komentarzy.
09-11-2009: Dzi­siaj dosta­łem cynka jak wyłą­czyć sys­tem rewi­zji. Wię­cej.
07-11-2009: Strona pomocy została zmie­niona. Szcze­góly.
06-11-2009: Po krót­kich testach zde­cy­do­wa­li­śmy się na now­szy stan­dard i strona będzie sze­roka na 1180px. Wię­cej.
05-11-2009: Uwaga gra­nat! Szcze­góły.
30-10-2009: Koń­czymy testy apletu Flip­ping­Book Gal­lery. Ser­deczne podzię­ko­wa­nia za uwagi od kole­gów z FKP (Dzi­Dzia, Lehu8, Rka­litka, Bidżej).
25-10-2009: Wrzu­ci­łam pro­po­no­wany podział mate­ria­łów na kate­go­rie. Wię­cej.
16-10-2009: Wstępna decy­zja na gale­rię, powraca belka z przy­ci­skami oraz dodane zostały dźwięki prze­wra­ca­nych kartek.
11-10-2009: Strona pomocy która jest na wykoń­cze­niu jed­nak nie jest opu­bli­ko­wana się oka­zała bar­dziej potrzebna niż mi się to wydawało.
04-10-2009: Do testów zapro­si­łem kilku zna­jo­mych z FKP.
03-10-2009: Po uda­nych testach i pozy­tyw­nych opi­niach decy­dujmy się na: Flip­ping­Book Gal­lery jako metodę pre­zen­ta­cji zgro­ma­dzo­nych mate­ria­łów.
25-09-2009: Udo­stęp­niamy jeden pro­spekt przy­go­to­wany prak­tycz­nie w wer­sji final­nej. Przej­rzyj go.
20-09-2009: W przy­go­to­wa­niu jest strona pomocy. Szcze­góły.
09-09-2009: Ponie­waż bro­szury bar­dzo długo się łado­wały, zapa­dła decy­zja rady­kal­nym zmniej­sze­niu jako­ści ska­no­wa­nych stron. Szcze­góły.
05-09-2009: Napi­sa­łem kilka słów o sobie.
30-08-2009: Decy­du­jemy się na for­matki obrazu A4 w roz­dziel­czo­ści 96ppi. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.
29-08-2009: Usta­lamy roz­dziel­czość strony na 960px. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.
20-08-2009: Zapa­dła decy­zja o spo­so­bie digi­ta­li­za­cji: ska­ner. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.
16-08-2009: Mamy już kilku fawo­ry­tów odno­śnie prze­glą­da­nia mate­ria­łów na stro­nie. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.
08-08-2009: Dla lep­szego porów­na­nia usu­nięte zostały wszyst­kie pro­spekty, pozo­stał jeden i ten sam ale w roż­nych galeriach.
02-08-2009: Roz­po­czy­namy testy kil­ku­dzie­się­ciu gale­rii, do obej­rze­nia kilka pro­spek­tów, któ­rych strony zostały sfo­to­gra­fo­wane. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.
27-07-2009: Sta­wiamy na pro­stotę, zmie­niamy domyślny styl sil­nika WP na Clas­sic, z cza­sem dosto­su­jemy go do naszych potrzeb.
24-07-2009: Została pod­jęta decy­zja o uru­cho­mie­niu osob­nej strony czyli wyłą­cze­niu działu Pro­spekty z ser­wisu FIESTOMANIAK.pl. Wię­cej.
Publikacja: JoeMix, 9 listopada 2009 o 12:22, ostatnie zmiany 12 kwietnia 2010 o 16:57 przez Natascha.

Kategorie: Bez kategorii

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 36, czas generowana strony 0,705s.

FIESTOMANIAK.pl