FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

21 lutego 2010

Aktualizacje

Ostat­nie kilka dni było dość owocne, tro­chę się zadziało na serve­rze, cześć tych zmian rzuca się w oczy i jest widoczna dla wszyst­kich a część tylko dla posia­da­ją­cych konta„, Opi­sze te waż­niej­sze.
Aktu­ali­za­cja sil­nika strony — według auto­rów usu­nię­cie jakichś błę­dów i temu podobne, ja sam nie zaob­ser­wo­wa­łem żad­nych pro­ble­mów więc aktu­ali­za­cja miała na celu usu­nię­cie a panelu admi­ni­stra­cyj­nego bar­dzo upier­dliwe przy­po­mnie­nie o aktu­ali­za­cji, moż­liwe że zała­ta­li­śmy jakieś dziury w sys­te­mie zabez­pie­czeń„,
Kolejna aktu­ali­za­cja doty­czyła skryptu gale­rii wyświe­tla­ją­cego bro­szury„, Za pierw­szym razem się nie udało dla­tego przez ostat­nie kil­ka­na­ście godzin bro­szury na stro­nie się nie wyświe­tlały, teraz naj­bar­dziej rzu­ca­jąca się w oczy zmiana widoczna jest w dziale Prasa, w kate­go­rii Modele kla­syczne, gdzie na jed­nej stro­nie wyświe­tla się kilka bro­szur — do tej pory wyświe­tlana była pierw­sza a reszta była opa­trzona komu­ni­ka­tem „You can add only one book on page”, teraz to ogra­ni­cze­nie zostało usu­nięte, więc pew­nie zwięk­szymy ilość wpi­sów wyświe­tla­nych na jed­nej stro­nie choć przy pro­spek­tach zosta­wimy opcję „Wię­cej” która wyświe­tla bro­szurę pod opi­sem„,
Następny roz­wią­zany pro­blem to wp-Typography, którą wresz­cie się udało włą­czyć„, przy­zwy­cza­jony do sys­te­mów ze stajni Micro­soft nie widzia­łam róż­nicy mię­dzy xYz a xyz — jak się oka­zało server widział i dla­tego gene­ro­wał błędy. Stan­dar­dowo prze­glą­darka prze­nosi całe wyrazy a puste miej­sce zapeł­nia odsu­wa­jąc od sie­bie kolejne słowa wp-Typography ma dzie­lić wyrazy w poło­wie i prze­po­ścić kawałki do nowej linii, dzięki czemu dostępny mię­dzy wyra­zami są mniej wię­cej stałe i tekst ma wyglą­dać ład­niej, zoba­czymy jak to będzie wyglą­dać cho­ciażby na tym wpi­sie i jak będzie się coś takiego czy­tać — jak się spraw­dzi, funk­cja pozo­sta­nie włą­czona„,
Na końcu wspo­mnę o witry­nie nad­rzęd­nej do tej dostęp­nej pod adre­sem FIESTOMANIAK.pl – kto zagląda pew­nie zauwa­żył że zro­biło się nie­bie­sko, gra­na­towo w zasa­dzie i wita nas tekst z przed 6-ciy laty, z cza­sem zaczniemy zapeł­niać stronę infor­ma­cjami w pierw­szej kolej­no­ści ze sta­rej strony i sta­rych wer­sji ser­wisu. Zapra­szam do śle­dze­nia zmian (naj­wy­god­niej przez RSS) i jeśli ktoś chętny do aktyw­nego udziału w two­rze­niu servisu.

Publikacja: JoeMix, 21 lutego 2010 o 16:46, ostatnie zmiany 21 lutego 2010 o 16:46 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 46, czas generowana strony 0,476s.

FIESTOMANIAK.pl