FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

22 listopada 2009

Czas skanowania

Ska­ner HP ScanJet2400 nie jest taki szybki jak by się to wyda­wało, ska­no­wa­nie z pełną pro­ce­durą tro­chę trwa:, urzą­dze­nie posiada pewne pro­ce­dury które można wyłą­czyć w paru pro­gra­mach, nie­stety więk­szość jest wyko­ny­wana bez względu na wpro­wa­dzoną kon­fi­gu­ra­cję i tak

Roz­grze­wa­nie lampy ska­nera: 0:20 — wyko­ny­wane przed każ­dym ska­nem choćby ska­ner pra­co­wał od godziny.
Pre­skan całej powierzchni szyby: 0:35 — wyko­ny­wany nawet jeśli ta opcja jest wyłą­czona i nie chcemy go oglą­dać.
Ska­no­wa­nie: 2:20 — oso­bi­ście zawsze ska­nuję całą powierzch­nie szyby.
Obróbka obrazu i jed­no­cze­sny powrót karetki: 2:20 — karetka wraca w około 35 sekund.

Jak widać cały pro­ces to ponad 6 i pół minuty co przy pro­spek­tach wie­lo­stro­ni­co­wych zaj­mie chwilę, wyni­kiem skanu jest plik o wadze ponad 100MB.

Przy bro­szu­rach na stro­nie poda­wany będzie czas ska­no­wa­nia i liczba prze­bie­gów będzie on liczony w nastę­pu­jący spo­sób: Przy­kła­dowy pro­spekt ma 4 strony, co teo­re­tycz­nie by odpo­wia­dało 4 prze­bie­gom, jed­nak w tym przy­padku na środku jest zdję­cie prze­ła­mane przez pro­spekt, więc aby je ład­nie obro­bić potrzebne będzie ska­no­wa­nie samego środka co da nam dodat­kowy prze­bieg, z cza­sów zapi­sów pli­ków na kom­pu­te­rze obli­czymy czas jaki upły­nął od zapisu pierw­szego prze­biegu do zapisu ostat­niego, czyli bez czasu ska­no­wa­nia pierw­szej strony, więc zosta­nie podzie­lony przez liczbę prze­bie­gów minus jeden, następ­nie otrzy­many wynik zosta­nie prze­mno­żony przez fak­tyczną liczbę prze­bie­gów ska­nera dla danego pro­spektu w zaokrą­gle­niu do pięt­na­stu sekund.

Dodane 24 Sty­czeń 2010 o 9:09: Lekko okro­ili­śmy dane o cza­sie ska­no­wa­nia, poda­jemy przy­bli­żony cał­ko­wity czas ska­no­wa­nia i obróbki pro­spektu oraz średni czas dla jed­nej strony. Czas poda­jemy według zasady: jeśli są minuty to są sekundy (1m32s), jak są godziny to nie ma już sekund (2h16m).

Publikacja: JoeMix, 22 listopada 2009 o 14:19, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 8:05 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,383s.

FIESTOMANIAK.pl