FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

28 marca 2010

Trochę zmian

Dwa dni zajęło mi usta­le­nie histo­rii pocho­dze­nia około 90% mojej kolek­cji pro­spek­tów, z zapi­sków i nota­tek wygrze­ba­łem daty zakupu oraz ponie­sione koszty, pozo­stało kilka inter­ne­to­wych trans­ak­cji opi­sa­nych jedy­nie jako „pro­spekt”, więc trzeba będzie zdać się na pamięć a także przy­jąć że cała reszta to wymiana bez­po­śred­nia lub mate­riały pozy­skane oso­bi­ście od dile­rów Forda. Infor­ma­cję o pocho­dze­niu pro­spektu oraz kosz­tach umie­ści­łem przy każ­dej pozy­cji (tam gdzie są kre­ski uzu­peł­nię wraz z wyja­śnia­niem wąt­pli­wo­ści), ponie­waż sta­ram się śle­dzić rynek, będę w miarę moż­li­wo­ści na bie­żąco doda­wał infor­ma­cje o aktu­al­nych cenach i moż­li­wo­ści zakupu lub odsprzedaży.

Pod każ­dym aple­tem jest obie­cany od dawna odno­śnik, sam aplet został wypo­sa­żony w ponad 20 róż­nych odgło­sów prze­rzu­ca­nia kar­tek więc te nie będą się powta­rzać zbyt czę­sto, naj­now­sza wer­sja spra­wiła tez że jedna kartka wygląda teraz jak jedna kartka a nie pierw­sza strona, co prawda prze­rzuca się jakby była przy­cze­pione z jed­nej strony jak strona, ale nie ma już cha­rak­te­ry­stycz­nego cie­nia od strony nie­ist­nie­ją­cego grzbietu.

Z cie­ka­wo­ści włą­czy­łem chmurkę tagów, jed­nak wydaje mi się że poprzed­nie pole mimo iż nie wyglą­dało tak efek­tow­nie to było bar­dziej czy­telne. Na polu Info poja­wiła się pozy­cja opi­sana jako Kata­log, jest to roz­wo­jowa wer­sja nie wiem jesz­cze czego, na razie zawiera przed­nie okładki zgro­ma­dzo­nych materiałów.

Trwają porządki na stro­nie oraz w bazie danych, osta­tecz­nie zostały usu­nięte wszel­kie testowe wpisy i publi­ka­cje, gdyby nie fakt iż po jed­nej z ostat­nich aktu­ali­za­cji skryp­tów robiły lekki bała­gan to by pew­nie zostały na pamiątkę, po wszyst­kim na stro­nie powinny pozo­stać tylko kom­plet­nie opra­co­wane publi­ka­cje i gdy tak się sta­nie znowu poja­wią się nowe„,

Publikacja: JoeMix, 28 marca 2010 o 9:22, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 17:07 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 43, czas generowana strony 0,465s.

FIESTOMANIAK.pl