FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

11 marca 2010

Drobne zmiany

Od kilku dniu gra­na­tową mono­ton­ność strony prze­ła­muje rząd kolo­ro­wych ikon przy każ­dej pozy­cji na stro­nie, to usługa Add­This umoż­li­wia­jąca bły­ska­wiczną wymianę infor­ma­cji poprzez ponad 200 por­tali spo­łecz­no­ścio­wych, wystar­czy być zare­je­stro­wa­nym w jed­nym z nich i wska­zać jego ikonę na liście lub wybrać z tych naj­bar­dziej popu­lar­nych, można też stronę lub odno­śnik do niej wysłać mailem lub wydru­ko­wać.
Drugą rzu­ca­jącą się w oczy zmianą jest inny opis bro­szur wzbo­ga­cony o szybki pod­gląd zawie­ra­jący zdję­cia przed­niej i tyl­nej okładki oraz wybra­nych stron ze środka, będą one widoczne bez potrzeby łado­wa­nia apletu, dzięki temu będzie łatwiej iden­ty­fi­ko­wać pozy­cje na liście, do tego skró­cony opis zawiera tylko 6 pozy­cji, pozo­stałe zostały prze­nie­sione pod aplet i są widoczne dopiero po klik­nię­ciu w więcej.

Publikacja: Natascha, 11 marca 2010 o 15:36, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 17:48 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,373s.

FIESTOMANIAK.pl