FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

30 sierpnia 2009

Formatki obrazu

Więc mamy nastę­pu­jące pod­sta­wowe for­matki obrazu (for­mat A4 pionowo):

Obro­biony skan: 4960x7016px 600x600ppi zapi­sany w for­ma­cie JPEG o jako­ści 100.
Strona do bro­szury: 400x566px 72x72ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 65.
Strona do zoomu: 800x1132px 96x96ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 85. Dodat­kowo w aple­cie jest powięk­sze­nie x2.
Strona do down­lo­adu: 2480x3508px 300x300ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 95.

W przy­padku innych for­ma­tów pro­ce­dura będzie taka, że dla obro­bio­nego skanu będzie obli­czane z pro­por­cji przyj­mu­jąc za pod­stawę sze­ro­kość A4 210mm czyli 4960px, potem z zacho­wa­niem pro­por­cji będą wyge­ne­ro­wane kolejne for­maty tak by zacho­wana była sze­ro­kość strony kolejno 400px, 800px i jeśli się uda to 2480px. Dzięki temu pro­spekty na stro­nie zawsze będą zawie­rały się w 100% sze­ro­ko­ści prze­wi­dzia­nej na aplet, a zmie­niać się będzie tylko wysokość.

Publikacja: Natascha, 30 sierpnia 2009 o 13:19, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:10 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,315s.

FIESTOMANIAK.pl