FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

20 czerwca 2010

Geneza przestoju„,

Witam po bli­sko 2 mie­sięcz­nej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej moją trudną sytu­acją oso­bi­stą jak i mate­rialną„, do tego doszła ogło­szona żałoba naro­dowa, która dodat­kowo mnie wyci­szyła„, kto pomimo braku nowych pozy­cji od czasu do czasu zaglą­dał zauwa­żył, że na 2 tygo­dnie strona znik­nęła z sieci co spo­wo­do­wane było nie­prze­dłu­że­niem na czas waż­no­ści domeny„, na szczę­ście w miarę szybko udało się wyłu­skać kasę na ponowną akty­wa­cję„, poza smut­nymi wie­ściami są też rado­sne, nie­za­leż­nie od dzia­łań na stro­nie regu­lar­nie powięk­szam swoją kolek­cję, ostat­nio udało mi się odzy­skać (bo tak można to nazwać po zaku­pie ponad pół roku temu) zestaw ponad 30 pro­spek­tów od osoby, która posta­no­wiła zli­kwi­do­wać swoją kolek­cję„, cena co prawda była wysoka, ale uni­ka­to­wość rów­nież, więc nie zasta­na­wia­łem się zbyt długo, tym bar­dziej że wcze­śniej odku­py­wa­łem pro­spekty od tej osoby, i do głowy mi nie przy­szło że mogę się prze­je­chać„, prak­tycz­nie sprawę uwa­ża­łem za stra­coną a tu taka miła nie­spo­dzianka, która nie ukry­wam zmo­ty­wo­wała mnie do dzia­ła­nia„, myślę że w naj­bliż­szym cza­sie uda się coś zeska­no­wać, obro­bić i wrzu­cić na stronę„,

Publikacja: JoeMix, 20 czerwca 2010 o 11:38, ostatnie zmiany 20 czerwca 2010 o 11:38 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,345s.

FIESTOMANIAK.pl