FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

9 września 2009

Mniej szczegółów, więcej detali

Uży­wana na stro­nie Flip­ping­Book Gal­lery ma moż­li­wość pracy na kilku zesta­wach gra­fik, jed­nak do tej pory pomimo pra­wi­dło­wego prze­sła­nia na server 3 zesta­wów pli­ków, gale­ria korzy­stała cią­gle z tego o naj­więk­szej roz­dziel­czo­ści co powo­do­wało że kolejna strony długo się wczy­ty­wały. Myśla­łem że to ogra­ni­cze­nie wer­sji bez­płat­nej i w kilku pozy­cjach ręcz­nie prze­ro­bi­łem skrypt tak by korzy­stał z gra­fiki niskiej roz­dziel­czo­ści do prze­glą­da­nia bro­szury, a obrazy o pod­wyż­szo­nej jako­ści były łado­wane tylko przy powięk­sze­niu strony co spo­tkało się z pozy­tyw­nym bar­dzo przyjęciem.

Po wczo­raj­szej aktu­ali­za­cji skryp­tów na serve­rze oka­zało się że wspo­mniany wyżej pro­blem to nie ogra­ni­cze­nie wer­sji dar­mo­wej a błąd w pro­gra­mie sku­tecz­nie usu­nięty przy kolej­nym wyda­niu, tak wiec od teraz bro­szury powinny się bar­dzo szybko wczy­ty­wać bo każda strona to kil­ka­na­ście kilo zamiast kil­ku­set. Z racji iż powięk­szone strony będą wczy­ty­wane na życze­nie pod­nio­słem nieco ich jakość, a także usta­wi­łem dodat­kowe dwu­krotne powięk­sze­nie gra­fiki już w aple­cie — efekt wydaje mi się bar­dzo pozytywny.

Wiele pozy­cji testo­wych zostało usu­nię­tych z servera, jed­nak posta­no­wi­łem iż jedna pozy­cja pozo­sta­nie: Ford Fie­sta (test) — można sobie w dowol­nej chwili wywo­łać i porównać.

Publikacja: JoeMix, 9 września 2009 o 13:48, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 21:36 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,312s.

FIESTOMANIAK.pl