FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

9 listopada 2009

Piekielny system rewizji wpisów

Ta infor­ma­cja to cie­ka­wostka dla zespołu redak­cyj­nego — chyba udało się wyłą­czyć to cholerstwo!

Sys­tem rewi­zji jest prak­tycz­nie bez zna­cze­nia dla odwie­dza­ją­cych stronę, jego dzia­ła­nie obja­wia się tylko suge­ro­wa­niem dużej ilo­ści spi­sów na stro­nie (numery w adre­sie strony), ale dla zespołu redak­cyj­nego jego brak to zba­wie­nie. Sys­tem rewi­zyjny zapi­sy­wał co kil­ka­na­ście sekund robo­czą kopię wpisu, na wszelki wypa­dek gdyby ktoś chciał wró­cić do wcze­śniej­szej wer­sji. To dopiero począ­tek dzia­łal­no­ści strony a nie­które pozy­cje mają po kil­ka­dzie­siąt takich szki­ców, któ­rych nie­stety nie można ani edy­to­wać ani usu­nąć. Zale­gają one tylko w bazie zaj­mu­jąc cenne miej­sce, a sam sys­tem nie­po­trzeb­nie obcią­żał serwer.

Dodane 07 Luty 2010 o 10:34: Sys­tem rewi­zji pli­ków działa ponow­nie, gdyż udało się go ujarz­mić i od dzi­siaj prze­trzy­my­wane będzie 5 ostat­nich wer­sji wpisu, a auto­ma­tycz­nie zapi­sana wer­sja nie będzie się poja­wiać czę­ściej niż co 20 minut.

Publikacja: Natascha, 9 listopada 2009 o 13:43, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:34 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,328s.

FIESTOMANIAK.pl