FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

12 stycznia 2010

Pierwsze publikacje

Po świą­tecz­nym zastoju zaczy­namy publi­ka­cje mate­ria­łów w for­mie i jako­ści takiej jakie mają być, koniec z wrzut­kami na próbę. Poja­wiła się tabela z danymi pro­spektu — jej osta­teczny kształt nie jest jesz­cze usta­lony, zapewne jak przy kolej­nym pro­spek­cie wpad­nie mi coś do głowy to dodam kolejne pole i wtedy pojawi się ono wstecz­nie we wcze­śniej­szych wpi­sach. Z innych nowi­nek war­tych uwagi mogę wspo­mnieć o osta­tecz­nej for­mie przy­bli­że­nia wyno­szą­cego obec­nie war­tość x4 (wczy­tana przy powięk­sze­niu gra­fika jest 2 razy więk­sza niż nor­malna (w jako­ści SQ) i jest ona dodat­kowo 2 razy powięk­szona bez­po­śred­nio w aple­cie), plik wyj­ściowy ma roz­miar 1600x2264px co zapew­nia dobra jakość i wiele szczegółów.

Dodane 05 Kwie­cień 2010 o 10:29: Wydaje mi się że został już usta­lony osta­teczny wygląd i zawar­tość opi­sowa tabelki, moż­liwe, że będą jesz­cze kosme­tyczne zmiany, pla­nuję umie­ścić pod bro­szurą wycięty skan stem­pla diler­skiego, ale to dopiero jak opu­bli­kuje pro­spekt lub dwa pod­bity takim stemplem.

Publikacja: Natascha, 12 stycznia 2010 o 13:03, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 10:37 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,308s.

FIESTOMANIAK.pl