FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

29 sierpnia 2009

Szerokość strony

Poważ­nym pro­ble­mem oka­zuje się być sze­ro­kość strony, stary stan­dard 760px dla roz­dziel­czo­ści ekranu 800x600 odszedł już dawno do lamusa, a naj­po­pu­lar­niej­szą aktu­al­nie roz­dziel­czo­ścią pul­pitu jest 1024x768, co bio­rąc na uwagę obecne moż­li­wo­ści sprzętu kom­pu­te­ro­wego jest„, zadzi­wia­jąco mało.

Nikt nie zmie­rza ukry­wać że im wię­cej miej­sca na sze­ro­kość tym lepiej, ale kto lubi prze­wi­jać strony w pozio­mie, kiedy nie miesz­czą się na ekra­nie, 980px jest chyba w tym momen­cie naj­bar­dziej roz­po­wszech­nione, ale my myślimy już o stan­dar­dzie 1240px który mie­ści się na moni­to­rach obsłu­gu­ją­cych roz­dziel­czość 1280x1024 lub pano­ra­miczną 1280x800, Tak dużą sze­ro­kość w tej chwili ma np. ser­wis dobreprogramy.pl. Obec­nie strona jest sze­roka na 960px i tak praw­do­po­dob­nie już zostanie.

Publikacja: JoeMix, 29 sierpnia 2009 o 15:02, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:12 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,534s.

FIESTOMANIAK.pl