FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

5 listopada 2009

Uwaga granat!

W lipcu 2001 Kwar­cowy uru­cho­mił swoją stronę, która była tro­chę gra­na­towa, kolo­ry­stykę i wygląd popra­wił Alien w roku 2003„, forum strony rów­nież było w odcie­niach granatu„,

Kiedy się zaczęli orga­ni­zo­wać posia­da­cze now­szych modeli ich forum było białe„, i ten podział na forum nie­bie­skie i białe utrzy­my­wał się bar­dzo długo„, jak nie utrzy­muje się nadal, w końcu strona i forum FKP jest białe z nie­bie­skimi i błękitno-srebrnymi dodat­kami„, a nasza strona i stare forum pozo­stały granatowe.

Naj­bar­dziej udana próba rusze­nia Fie­sto­ma­niaka zaowo­co­wała zbu­do­wa­niem bar­dzo ład­nego gra­na­to­wego layout’u, który się podo­bał wielu oso­bom, w sumie nie pamię­tam by ktoś wypo­wie­dział się nega­tyw­nie w jego tema­cie, pomi­ja­jąc fakt iż dałem ciała i ser­wis nie ruszył.

W tym momen­cie wskrze­szam ten lay­out decy­du­jąc się na 1180px sze­ro­ko­ści, dla­tego iż uwa­żam że nie­wiele będzie osób któ­rym strona się nie zmie­ści na sze­ro­kość, a gdyby nawet to sze­ro­kość głów­nej tablicy jest dobrana tak że obcię­ciu ulega prak­tycz­nie tylko menu po pra­wej, no chyba że ktoś ma roz­dziel­czość poni­żej 1024x768. Nie ukry­wam że wyszło mi tak przypadkiem.

Publikacja: JoeMix, 5 listopada 2009 o 15:00, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:44 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,404s.

FIESTOMANIAK.pl