FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

24 lipca 2009

Startujemy!

Różne mate­riały zwią­zane z For­dem Fie­stą są gro­ma­dzone w moim domu od lat„, pro­spekty rekla­mowe, wycinki z gazet, modele, zdję­cia, itp walają się po pół­kach bez więk­szego ładu. Od mie­sięcy„, od lat obie­cuję sobie zro­bić z tym porzą­dek, poka­zać innym co udało się zgromadzić„,

Ser­wis FIESTOMANIAK.pl „powstał” około roku 2005„, „powstał” gdyż tak naprawdę nigdy nie ruszył„, Co prawda były różne próby uru­cho­mie­nia strony na róż­nych sil­ni­kach, goto­wych jak i two­rzo­nych zupeł­nie od zera, spe­cjal­nie na potrzeby ser­wisu„, efekty znamy chyba wszy­scy. Trudno szu­kać wino­wajcy takiego stanu rze­czy, gdyż wielu (w tym tez i ja — zdaję sobie z tego sprawę), sporo obie­cy­wało„, i gene­ral­nie na tym się koń­czyło, powsta­wały nie­wiel­kie zalążki lub puste szkie­lety stron — nic kon­kret­nego, ale przez te 4 lata zgro­ma­dziło się cał­kiem sporo mate­riału do opracowania.

Wyłą­cze­nie działu Pro­spekty z ser­wisu pozwo­liło na dwie rze­czy, pierw­sza to zre­du­ko­wa­nie tema­tyki strony do jed­nej pro­stej rze­czy: mate­riały rekla­mowe, któ­rych mam naprawdę dużo — wystar­czy zeska­no­wać, opra­co­wać i opu­bli­ko­wać„, druga to moż­li­wość roz­cią­gnię­cia tema­tyki na wszyst­kie ist­nie­jące gene­ra­cje i modele co ma przy­cią­gnąć sze­ro­kie grono Fie­ścia­rzy„, a moja chęć pochwa­le­nia się tym wszyst­kim ma mnie moty­wo­wać do działania.

Zoba­czymy jak to będzie tym razem„,

JoeMix

Publikacja: JoeMix, 24 lipca 2009 o 17:22, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 21:11 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2019 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 41, czas generowana strony 0,327s.

FIESTOMANIAK.pl