FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

16 lutego 2010

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Taki wpis z życze­niami powi­nien być tu jakieś 6 tygo­dni temu, więc teraz musz­tarda po śnia­da­niu„, czyli nie ma co pła­kać nad roz­la­nym ole­jem„, zaj­mijmy się spra­wami tro­chę bar­dziej bie­żą­cymi: Zauwa­ży­łem że szyb­ciej kupuje pro­spekty niż je publi­kuje„, a mając na uwa­dze zgro­ma­dzoną już ilość, mate­ria­łów na publi­ka­cje star­czy na długo. Kolejna sprawa to poru­szone przez nie­któ­rych kwe­stie legal­no­ści i praw autor­skich„, wydaje mi się że pro­spekt rekla­mowy auta daje moż­li­wość zapo­zna­nia się  z samo­cho­dem przed jego zaku­pem oraz  pro­mo­wa­nia pro­duk­tów i akce­so­riów z nim powią­za­nych i  to my tu wła­śnie robimy więc nie sądzę by ktoś się przy­cze­pił. Jest taki jeden maruda co jęczy że obie­ca­łem co tydzień nową pozy­cje tym­cza­sem wycho­dzi lipa„, a ja infor­muję że brzoza może być jak jesz­cze mi w pracy roboty dowalą. Na koniec małe info: Nie sprze­daje pro­spek­tów, na pewno nie takich co mam poje­dyn­cze egzem­pla­rze, nie­które mam podwójne i wię­cej, jak się takowy na stro­nie pojawi to pew­nie będzie infor­ma­cja o moż­li­wo­ści kupna. Nie kse­ruje pro­spek­tów. Mogę się wymie­nić na jakąś pozy­cję ale pod warun­kiem że dostanę coś czego nie posia­dam i będzie to dla mnie cen­niej­sze niż to co miał­bym oddać, więc pew­nie chęt­nie wymie­nię np. mk5 na mk1, ale mk2 za mk3 to już raczej nie oddam„, Oso­bom bar­dzo zain­te­re­so­wa­nym roz­wa­żam udo­stęp­nie­nie ska­nów w jako­ści HQ a w szcze­gól­nych wypad­kach może i nawet SHQ — poży­jemy zobaczymy.

Publikacja: JoeMix, 16 lutego 2010 o 23:00, ostatnie zmiany 16 lutego 2010 o 23:00 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,328s.

FIESTOMANIAK.pl