FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

5 września 2009

O zbierającym

JoeMix

Więc nie jest dobrze. Po pierw­sze dla­tego że nie należy zaczy­nać zda­nia od „więc”, a po dru­gie dla­tego że trzeba napi­sać coś o sobie i do tego na wła­sne życze­nie bo prze­cież wystar­czyło by nie robić takiej pozy­cji w menu„, no ale trudno.

Czas szybko leci i obec­nie mam lat 29, a przed oczami tekst w stylu „o sobie” gdzie jest napi­sane że 24, więc był pisany jakieś 5 lat temu. Trudno sobie przy­po­mnieć co się wtedy działo, a co dopiero z wcze­śniej­szymi zda­rze­niami„, na szczę­ście mam tro­chę zapi­sków i kilka punk­tów odnie­sie­nia takich jak wyda­nie prawa jazdy, umowy kupna-sprzedaży czy zdję­cia ze spo­tkań z innymi fie­sto­ma­nia­kami. Gdyby coś się nie zga­dzało to zawsze prze­cież będzie można poprawić„,

Wraz ze swoja pierwsza fiestą ma łódzkim spocie w grudniu 2002r.Swój pierw­szy kon­takt z Fie­stą datuje na rok może 1994 kiedy zaku­pi­łem reso­raka firmy Seba, z praw­dzi­wym pojaz­dem zde­rzy­łem się w roku 1996 kiedy to ojciec zaku­pił taki pojazd dla rodziny. Ową Fie­stę otrzy­ma­łem dla sie­bie gdzieś pod koniec 1999 roku od matki, zosta­nie fie­ścia­rzem datuję na rok 2001, rok póź­niej czyli w 2002 zaku­pi­łem swój pierw­szy pro­spekt. W roku 2004 zaku­pi­łem swoją pierw­szą wła­sną Fie­stę, od roku 2005 zbie­ra­nie pro­spek­tów trak­tuję jako poważne hobby, od roku 2007 zbie­ram też modele Fie­sty. W zeszłym roku może był już kry­zys, a może się zro­bił zastój w inte­re­sie i nic nowego na pol­skich plat­for­mach sprze­daży się nie poja­wiało, dla­tego od roku 2008 zakupy robię głów­nie za gra­nicą, na mię­dzy­na­ro­do­wych plat­for­mach. Od tego roku zakres gro­ma­dzo­nych mate­ria­łów posze­rzy­łem o rożne maga­zyny, arty­kuły z prasy, wycinki z gazet, reklamy i wszystko to co trak­tuje o Fieście.

Publikacja: JoeMix, 5 września 2009 o 14:33, ostatnie zmiany 3 marca 2010 o 10:12 przez Natascha.

Kategorie: Bez kategorii

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 36, czas generowana strony 0,324s.

FIESTOMANIAK.pl