FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

25 października 2009

Kategorie

Wyrzu­ci­łam wstępny podział na kate­go­rie. Pro­spekty od mk1 do mk7 z roz­dzie­le­niem mk3,5 oraz mk6FL, do tego wydzie­lone są modele Xr2. Mate­riały inne niż pro­spekty maja osobne kategorie.

Dodane 19 Sty­czeń 2010 o 15:40: Więc wyszło tak że gene­ral­nie Pro­spekty podzie­lone są na 2 działy: Ford Fie­sta oraz Pozo­stałe, pierw­szego tłu­ma­czyć nie trzeba drugi jest dla aut innych niż Fie­sta czyli głów­nie Mazdy 121 oraz pozo­sta­łych For­dów które cza­sem są w pro­spek­tach typu „Ford Zube­hor” lub „Rodzina samo­cho­dów Ford”. Poza pro­spek­tami mamy Prasę z wydzie­loną kla­syką na wszyst­kie inne mate­riały nie prospektowe.

Dodane 24 Sty­czeń 2010 o 9:51: Po zasię­gnię­ciu opi­nii na forum FKP kate­go­ria mk6FL została prze­mia­no­wana na Mk6,5.

Publikacja: Administrator, 25 października 2009 o 20:15, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:28 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

20 września 2009

Help!

Moż­li­wie że zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, ale powy­ci­na­li­śmy z apletu wszel­kie ikonki, guziczki i wskaź­niki a następ­nie wrzu­ci­li­śmy je na osobną stronę Pomocy gdzie suk­ce­syw­nie opi­su­jemy każdą z nich, aby bez zga­dy­wa­nia i domy­słów było wia­domo co do czego służy. Stało się tak, gdyż pomimo iż uwa­ża­li­śmy że Flip­ping­Book Gal­lery jest na tyle intu­icyj­nym aple­tem kilku teste­rów miało drobne pro­blemy z obsługą (tu pozdro­wie­nia dla nich), głów­nie z prze­wra­ca­niem wir­tu­al­nych kartek„,

Publikacja: JoeMix, 20 września 2009 o 11:52, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:26 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

9 września 2009

Mniej szczegółów, więcej detali

Uży­wana na stro­nie Flip­ping­Book Gal­lery ma moż­li­wość pracy na kilku zesta­wach gra­fik, jed­nak do tej pory pomimo pra­wi­dło­wego prze­sła­nia na server 3 zesta­wów pli­ków, gale­ria korzy­stała cią­gle z tego o naj­więk­szej roz­dziel­czo­ści co powo­do­wało że kolejna strony długo się wczy­ty­wały. Myśla­łem że to ogra­ni­cze­nie wer­sji bez­płat­nej i w kilku pozy­cjach ręcz­nie prze­ro­bi­łem skrypt tak by korzy­stał z gra­fiki niskiej roz­dziel­czo­ści do prze­glą­da­nia bro­szury, a obrazy o pod­wyż­szo­nej jako­ści były łado­wane tylko przy powięk­sze­niu strony co spo­tkało się z pozy­tyw­nym bar­dzo przyjęciem.

Po wczo­raj­szej aktu­ali­za­cji skryp­tów na serve­rze oka­zało się że wspo­mniany wyżej pro­blem to nie ogra­ni­cze­nie wer­sji dar­mo­wej a błąd w pro­gra­mie sku­tecz­nie usu­nięty przy kolej­nym wyda­niu, tak wiec od teraz bro­szury powinny się bar­dzo szybko wczy­ty­wać bo każda strona to kil­ka­na­ście kilo zamiast kil­ku­set. Z racji iż powięk­szone strony będą wczy­ty­wane na życze­nie pod­nio­słem nieco ich jakość, a także usta­wi­łem dodat­kowe dwu­krotne powięk­sze­nie gra­fiki już w aple­cie — efekt wydaje mi się bar­dzo pozytywny.

Wiele pozy­cji testo­wych zostało usu­nię­tych z servera, jed­nak posta­no­wi­łem iż jedna pozy­cja pozo­sta­nie: Ford Fie­sta (test) — można sobie w dowol­nej chwili wywo­łać i porównać.

Publikacja: JoeMix, 9 września 2009 o 13:48, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 21:36 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

30 sierpnia 2009

Formatki obrazu

Więc mamy nastę­pu­jące pod­sta­wowe for­matki obrazu (for­mat A4 pionowo):

Obro­biony skan: 4960x7016px 600x600ppi zapi­sany w for­ma­cie JPEG o jako­ści 100.
Strona do bro­szury: 400x566px 72x72ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 65.
Strona do zoomu: 800x1132px 96x96ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 85. Dodat­kowo w aple­cie jest powięk­sze­nie x2.
Strona do down­lo­adu: 2480x3508px 300x300ppi zapi­sana w for­ma­cie JPEG o jako­ści 95.

W przy­padku innych for­ma­tów pro­ce­dura będzie taka, że dla obro­bio­nego skanu będzie obli­czane z pro­por­cji przyj­mu­jąc za pod­stawę sze­ro­kość A4 210mm czyli 4960px, potem z zacho­wa­niem pro­por­cji będą wyge­ne­ro­wane kolejne for­maty tak by zacho­wana była sze­ro­kość strony kolejno 400px, 800px i jeśli się uda to 2480px. Dzięki temu pro­spekty na stro­nie zawsze będą zawie­rały się w 100% sze­ro­ko­ści prze­wi­dzia­nej na aplet, a zmie­niać się będzie tylko wysokość.

Publikacja: Natascha, 30 sierpnia 2009 o 13:19, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:10 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

29 sierpnia 2009

Szerokość strony

Poważ­nym pro­ble­mem oka­zuje się być sze­ro­kość strony, stary stan­dard 760px dla roz­dziel­czo­ści ekranu 800x600 odszedł już dawno do lamusa, a naj­po­pu­lar­niej­szą aktu­al­nie roz­dziel­czo­ścią pul­pitu jest 1024x768, co bio­rąc na uwagę obecne moż­li­wo­ści sprzętu kom­pu­te­ro­wego jest„, zadzi­wia­jąco mało.

Nikt nie zmie­rza ukry­wać że im wię­cej miej­sca na sze­ro­kość tym lepiej, ale kto lubi prze­wi­jać strony w pozio­mie, kiedy nie miesz­czą się na ekra­nie, 980px jest chyba w tym momen­cie naj­bar­dziej roz­po­wszech­nione, ale my myślimy już o stan­dar­dzie 1240px który mie­ści się na moni­to­rach obsłu­gu­ją­cych roz­dziel­czość 1280x1024 lub pano­ra­miczną 1280x800, Tak dużą sze­ro­kość w tej chwili ma np. ser­wis dobreprogramy.pl. Obec­nie strona jest sze­roka na 960px i tak praw­do­po­dob­nie już zostanie.

Publikacja: JoeMix, 29 sierpnia 2009 o 15:02, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:12 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

20 sierpnia 2009

Skanujemy prospekty

Do tej pory korzy­sta­łem z apa­ratu foto­gra­ficz­nego i mate­riały do testów zwy­czaj­nie foto­gra­fo­wa­łem, były co raz lep­sze jako­ści gdyż tech­nika zdjęć była coraz lep­sza„, jed­nak naj­lep­sze opi­nie zbie­rał pro­spekt który został zeska­no­wany przeze mnie klika lat temu… tak więc wycią­gną­łem z szafy stary ska­ner HP Scan­jet 2400 i zeska­no­wa­łem do testów kilka pro­spek­tów z roz­dziel­czo­ścią 200spi.

Publikacja: JoeMix, 20 sierpnia 2009 o 17:27, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:13 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

16 sierpnia 2009

Mamy faworyta!

Do prze­te­sto­wa­nia zostało jesz­cze kilka rodza­jów gale­rii, ale już mamy pew­nego zwy­cięzce jak myślę, to Flip­ping­Book Gal­lery która two­rzy na ekra­nie wir­tu­alną książkę, coś w sam raz dla nas. Ponie­waż pro­spekty to nie wszystko czym chcę się pochwa­lić szu­kamy jesz­cze innego spo­sobu pre­zen­ta­cji np. zdjęć czy reklam.

Publikacja: JoeMix, 16 sierpnia 2009 o 10:55, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:14 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2 sierpnia 2009

Początki testów

Mam kilka pro­spek­tów któ­rych strony zostały sfo­to­gra­fo­wane. W naj­bliż­szych dniach prze­te­stu­jemy: Flash Photo Gal­lery (autor: Akshay Raje), Sli­de­Zoom (autor: TatMiNG@HongKong), Next­GEN Gal­lery (autor: Alex Rabe),  Flip­ping­Book Gal­lery (auto­rzy: Flip­ping­Book Team), Foto­book (autor: Aaron Harp), Flickr Gal­lery (autor: Dan Coul­ter), Smo­oth­Gal­lery (autor: Chri­stian Schenk), Excel­lent trans­i­tion gal­lery (autor: Gopi.R).

Publikacja: JoeMix, 2 sierpnia 2009 o 21:39, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:14 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

24 lipca 2009

Startujemy!

Różne mate­riały zwią­zane z For­dem Fie­stą są gro­ma­dzone w moim domu od lat„, pro­spekty rekla­mowe, wycinki z gazet, modele, zdję­cia, itp walają się po pół­kach bez więk­szego ładu. Od mie­sięcy„, od lat obie­cuję sobie zro­bić z tym porzą­dek, poka­zać innym co udało się zgromadzić„,

Ser­wis FIESTOMANIAK.pl „powstał” około roku 2005„, „powstał” gdyż tak naprawdę nigdy nie ruszył„, Co prawda były różne próby uru­cho­mie­nia strony na róż­nych sil­ni­kach, goto­wych jak i two­rzo­nych zupeł­nie od zera, spe­cjal­nie na potrzeby ser­wisu„, efekty znamy chyba wszy­scy. Trudno szu­kać wino­wajcy takiego stanu rze­czy, gdyż wielu (w tym tez i ja — zdaję sobie z tego sprawę), sporo obie­cy­wało„, i gene­ral­nie na tym się koń­czyło, powsta­wały nie­wiel­kie zalążki lub puste szkie­lety stron — nic kon­kret­nego, ale przez te 4 lata zgro­ma­dziło się cał­kiem sporo mate­riału do opracowania.

Wyłą­cze­nie działu Pro­spekty z ser­wisu pozwo­liło na dwie rze­czy, pierw­sza to zre­du­ko­wa­nie tema­tyki strony do jed­nej pro­stej rze­czy: mate­riały rekla­mowe, któ­rych mam naprawdę dużo — wystar­czy zeska­no­wać, opra­co­wać i opu­bli­ko­wać„, druga to moż­li­wość roz­cią­gnię­cia tema­tyki na wszyst­kie ist­nie­jące gene­ra­cje i modele co ma przy­cią­gnąć sze­ro­kie grono Fie­ścia­rzy„, a moja chęć pochwa­le­nia się tym wszyst­kim ma mnie moty­wo­wać do działania.

Zoba­czymy jak to będzie tym razem„,

JoeMix

Publikacja: JoeMix, 24 lipca 2009 o 17:22, ostatnie zmiany 28 marca 2010 o 21:11 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

« Nowsze wpisy

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 35, czas generowana strony 0,569s.

FIESTOMANIAK.pl