FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

7 listopada 2009

Pomoc

Pod­stawy obsługi apletu Flip­ping­Book Gal­lery. Zamiesz­czony poni­żej obraz sta­nowi jedy­nie przy­kład, w poszcze­gól­nych bro­szu­rach nie wszyst­kie funk­cje i ikony będą dostępne, choć ich roz­miesz­cze­nie na ekra­nie powinno być zbli­żone do przed­sta­wio­nego układu.

Przykładowy widok apletu FlippingBook GalleryPomoc z zakresu obslugi apletu.

Łado­wa­nie apletu oraz wygląd interface’u:

Aby prze­glą­da­nie mate­ria­łów było w ogóle moż­liwe nie­zbędny jest aktywny Adobe Flash Player, zale­cam naj­now­szą wer­sję dostępną na stro­nie Adobe.

Pod­czas wczy­ty­wa­nia apletu widoczny jest pre­lo­ader (17), czyli pasek infor­mu­jący o postę­pie w łado­wa­niu apletu oraz kolej­nych stron bro­szury. Kiedy aplet się cał­ko­wi­cie zała­duje, widoczna jest pusta bro­szura, z któ­rej można już teo­re­tycz­nie korzy­stać czyli prze­wra­cać strony, powięk­szać, itp. W pierw­szej kolej­no­ści wczy­ty­wane są aktu­al­nie otwarte strony, po ich zała­do­wa­niu wczy­ty­wane są kolejne, powięk­szone strony wczy­ty­wane są na żąda­nie, przy włą­cze­niu funk­cji powięk­sze­nia (04). Każda strona bro­szury ma wła­sny pre­lo­ader (17) w kształ­cie koła. W przy­padku kiedy aplet się nie zała­duje lub widoczna będzie pusta bro­szura czy też nie wszyst­kie strony zostaną zała­do­wane należy odświe­żyć stronę — jeśli to nie pomoże pro­szę o kon­takt.

W pra­wym gór­nym rogu znaj­duje się pasek infor­ma­cyjny Flip­ping­Book Gal­lery (01) kli­ka­jąc go można przejść na stronę Flip­ping­Book. Pasek można zamknąć klik­nąć ikonę ozna­czoną jako (02) pozo­sta­nie wtedy nie widoczny do czasu wyj­ścia z apletu. Infor­ma­cja o Flip­ping­Book Gal­lery otwiera się auto­ma­tycz­nie przy każ­dym zała­do­wa­niu apletu, można to wyłą­czyć na stałe, jed­nak jestem zda­nia iż pasek jest na tyle mały i nie­prze­szka­dza­jący a do tego Flip­ping­Book Gal­lery jest na tyle genial­nym w dodatku dar­mo­wym aple­tem, że auto­rom pro­jektu się on należy, a jak komuś prze­szka­dza to może sobie go zamknąć ręcz­nie (02). Na dole apletu znaj­duje się pro­sty Navi­ga­tion Bar (19) z 3 gru­pami ikon. W nie­któ­rych bro­szu­rach pasek ten może być wyłą­czony cał­kiem lub nie wszyst­kie ikony i przy­ci­ski będą obecne.

Prze­glą­da­nie bro­szury:
Bro­szurę można wyświe­tlić na peł­nym ekra­nie, aby to zro­bić trzeba naci­snąć ikonę peł­nego ekranu (03), ponowne jej uży­cie lub wci­śnię­cie kla­wi­sza ESC zamyka tryb peł­no­ekra­nowy. Można wie­lo­krot­nie prze­łą­czać się z okna na pełny ekran bez prze­ła­do­wy­wa­nia zawar­to­ści broszury.

Aby prze­wró­cić kartkę nakie­ruj kur­sor myszy na dowolny róg bro­szury, tak aby ze zwy­kłego wskaź­nika zmie­nił się w rączkę, a kartka odwi­nie się (15), złap ją prze­cią­gnij na drugą stronę jak w zwy­kłej książce. Innym spo­so­bem jest naci­śnię­cie i przy­trzy­ma­nie lewego kla­wi­sza myszy w dowol­nym miej­scu na stro­nie, wtedy kartka zawi­nie się (14) i będzie można ją prze­cią­gnąć na drugą stronę w ana­lo­giczny spo­sób. Aplet dość reali­stycz­nie odzwier­cie­dla praw­dziwą książkę, można zła­pać kartkę i wywi­nąć ją prak­tycz­nie w dowolny spo­sób, ale jak by ktoś chciał wyrwać stronę to nie­stety nie da się. Ostat­nim spo­so­bem jest sko­rzy­sta­nie z przy­ci­sków na pasku nawi­ga­cyj­nym: następna strona (9) oraz poprzed­nia strona (8) — kartki wtedy będą prze­wra­cać się auto­ma­tycz­nie, a towa­rzy­szyć temu będzie sto­so­wana ani­ma­cja, przy­cisk (7) powo­duje zamknię­cie bro­szury i wyświe­tle­nie przed­niej okładki, tak samo jak przy­cisk (10) odwróci bro­szurę i wyświe­tla tylną okładkę. Domyśl­nie aplet ma włą­czony dźwięk, który powinno być sły­chać przy każ­dym prze­wró­ce­niu strony, można go wyłą­czyć i ponow­nie włą­czyć ikoną gło­śnika (13). W pozy­cji (05) wyświe­tlane są numery aktu­al­nie otwar­tych stron (w przy­kła­dzie 4–5) oraz ilość wszyst­kich stron (w przy­kła­dzie 8). Przed­nia okładka widoczna jak bro­szura jest zamknięta to strona numer 1. Funk­cji przy­ci­sku (06) nie udało nam się roz­pra­co­wać, jego wci­śnię­cie nie wywo­łuje żar­nych reak­cji ze strony apletu.

By przyj­rzeć się dokład­nie foto­gra­fiom w bro­szu­rach lub zapo­znać się z tek­stem, w każ­dej chwili bro­szurę można powięk­szyć wyko­rzy­stu­jąc przy­cisk lupy (04) lub kli­ka­jąc dwu­krot­nie w miej­scu które chcemy przy­bli­żyć. Moż­liwe jest że wyświe­tli się pre­lo­ader (17) i będzie trzeba odcze­kać chwile na zała­do­wa­nie się stron ze względu na wysoką roz­dziel­czość obraz­ków. Aktywna funk­cja powięk­sze­nia sygna­li­zo­wana jest świe­ce­niom się ikony lupy (16) lewym dol­nym rogu, w tym try­bie znika pasek nawi­ga­cyjny, nie można też prze­wra­cać stron. Ponie­waż bro­szura czę­sto nie mie­ści się w oknie nawet w try­bie peł­no­ekra­no­wym można sko­rzy­stać z pasków prze­wi­ja­nia lub zła­pać bro­szurę jak przy prze­wra­ca­niu stron i prze­cią­gnąć tak by widoczny był inte­re­su­jący nas frag­ment. Aby zamknąć powięk­sze­nie należy klik­nąć w ikonę lupy (16) lub dwu­krot­nie w każ­dym innym dowol­nym miej­scu broszury.

Z racji iż zgro­ma­dzone pro­spekty mają czę­sto ponad 20 lat, a spo­sób ich prze­cho­wy­wani był czę­sto przy­pad­kowy, wiele pozy­cji ma uszko­dze­nia, które w ramach moż­li­wo­ści są retu­szo­wane w cza­sie przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów do publi­ka­cji. Pomimo pod­ję­tych środ­ków na ska­nach mogą być widoczne rożne skazy ja ta na przy­kła­dzie — jest to ślad po miej­scu gdzie pro­spekt się skła­dał na pół (18), jak widać w cza­sie obróbki miej­sce łącze­nia się rze­czy­wi­stych stron prze­su­nęło się w prawo wzglę­dem miej­sca wir­tu­al­nego zała­ma­nia. Sta­ram się mini­ma­li­zo­wać takie przy­padki jed­nak nie zawsze się udaje.

Pobie­ra­nie i dru­ko­wa­nie bro­szury:
Aby zapi­sać zestaw stron bro­szury w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści należy klik­nąć ikonę down­lo­adu (12), ikona dru­karki (11) umoż­li­wia natych­mia­stowe wydru­ko­wa­nie wszyst­kich lub wybra­nych stron. Do druku wyko­rzy­sty­wane są rów­nież pliki wyso­kiej rozdzielczości.

Publikacja: Administrator, 7 listopada 2009 o 20:13, ostatnie zmiany 1 marca 2010 o 18:29 przez Administrator.

Kategorie: Bez kategorii

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 38, czas generowana strony 0,578s.

FIESTOMANIAK.pl