FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

3 października 2009

Prezentacja na stronie

W inter­ne­cie jest masa mate­ria­łów o podob­nej tema­tyce zgro­ma­dzo­nych na roż­nych stro­nach. Prze­waż­nie jest jakiś dział typu down­load gdzie można pobrać zeska­no­wane strony pro­spek­tów czę­sto skom­pre­so­wane jakimś pake­rem, czę­sto są to pliki PDF, cza­sem tylko są gale­rie gdzie po klik­nię­ciu w minia­turkę wyświe­tla nam się zeska­no­wana strona„, wszyst­kie te opcje nie są naj­lep­szym rozwiązaniem.

Zbiór minia­tur i ładu­jąca się po klik­nię­ciu strona to dość dobre roz­wią­za­nie na prze­glą­da­nie w try­bie online, jed­nak na pla­cach jed­nej ręki można zli­czyć strony gdzie jest to w miarę dobrze zro­bione, gdyż naj­czę­ściej jedna strona to jeden obra­zek, a pro­spekty mają to do sie­bie że treść czę­sto jest wspólna dla 2 stron jed­no­cze­śnie widocz­nych po otwar­ciu (jak na obrazku w pomocy, gdzie bez dobrej obróbki mate­riału mamy dwa razy po pól samo­chodu), więc mało gdzie widać całość jed­no­cze­śnie. Nawet gdy gale­ria jest dość faj­nie roz­wią­zana jest to fakt że jed­no­cze­śnie widzę polowę obrazka naj­bar­dziej mi przeszkadza.

Zebra­nie pli­ków zeska­no­wa­nych stron w jedno archi­wum to bar­dzo dobre roz­wią­za­nie uła­twia­jące pobra­nie mate­ria­łów na swój kom­pu­ter. I to koniec zalet, pobie­ramy czę­sto kota w worku, nazwy pli­ków czę­sto są jakoś dziw­nie dobrane i ponow­nie jest pro­blem że jedna strona to jeden obra­zek, czę­sto typu JPEG gdzie powięk­sze­nie powo­duję utratę jako­ści, a czę­sto jakość ska­nów unie­moż­li­wia odczy­ta­nie zawar­tego na stro­nach tek­stu. W dodatku aby przej­rzeć mate­riał trzeba go gdzieś wypa­ko­wać i zda­rza się  że spo­sób w jaki stwo­rzone jest archi­wum tylko utrud­nia nam to zadanie.

Osob­nym pro­ble­mem są pliki typu PDF. Fak­tem jest że nawet jeśli mamy zain­sta­lo­wane odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie i pliki PDF możemy prze­glą­dać w oknie prze­glą­darki to i tak przed tym muszą być one pobrane w cało­ści i zapi­sane na naszym kom­pu­te­rze. Pliki PDF dzie­limy gene­ral­nie na dwie grupy: dobrze i źle przy­go­to­wane. Czę­sto for­mat PDF jest wyko­rzy­stany jako plik w który wrzuca się kolejne strony gdzie każda sta­nowi jeden obra­zek, cały plik dla zabawy jesz­cze się kom­pre­suje do archi­wum — takie roz­wią­za­nie ma wszyst­kie wady wymie­nione do tej pory i chyba żad­nych zalet, plik jest duży np. 60MB, strony można prze­glą­dać tylko poje­dyn­czo a o powięk­sze­niu możemy zapo­mnieć, a jest jedna zaleta: takiego PDFa robi się bar­dzo szybko. Pra­wi­dłowo przy­go­to­wany PDF z taką samą zawar­to­ścią waży tylko 6MB, bo zawiera tekst zapi­sany jako tekst a nie jako obra­zek, każde zdję­cie jest zapi­sane osobno z duża ilo­ścią detali co spra­wia że powięk­sze­nie 2–3 krotne nie jest żad­nym pro­ble­mem, strony można gru­po­wać po 2 na ekra­nie, a prze­glą­da­jąc całość czu­jemy się jak­by­śmy mieli do czy­nie­nia z praw­dzi­wym pro­spek­tem. Roz­wią­za­nie nie­malże ide­alne gdyby nie ogrom pracy jaki trzeba wło­żyć w przy­go­to­wa­nie pliku.

Po wielu testach wybra­li­śmy jak nam się wydaje ide­alne roz­wią­za­nie jako pod­sta­wowy spo­sób pre­zen­ta­cji została wybrana Flip­ping­Book Gal­lery. Dostępna jest strona pomocy z zakresu obsługi apletu.

Stwo­rzony w Adobe Flash aplet umoż­li­wia prze­glą­da­nie mate­ria­łów online. Flip­ping­Book Gal­lery two­rzy na ekra­nie kom­pu­tera wir­tu­alną książkę któ­rej strony można dowol­nie prze­wra­cać jak w takiej praw­dzi­wej, ani­ma­cji towa­rzy­szy nawet dźwięk sze­le­stu kar­tek. Działa w oknie oraz na peł­nym ekra­nie. Wybrane mate­riały można powięk­szać, a dzięki zasto­so­wa­niu dwóch zesta­wów ska­nów: niskiej roz­dziel­czo­ści do nor­mal­nego prze­glą­da­nia oraz wyso­kiej jako­ści do powięk­szeń spra­wia, że całość szybko się ładuje i umoż­li­wia uzy­ska­nie bar­dzo dobrej jako­ści. Aplet umoż­li­wia szyb­kie przy­go­to­wa­nie paczki zło­żo­nej ze wszyst­kich lub z wybra­nych stron i pobra­nie jej na swój dysk, ofe­ruję też opcję druku bez­po­śred­nio z apletu wybra­nych stron lub cało­ści. Do obu tych czyn­no­ści uży­wany jest zestaw obra­zów wyso­kiej jako­ści. Do tego wszyst­kiego jako plu­gin do WordPress’a jest cał­ko­wi­cie darmowy.

Gdyby ktoś chciał jakąś gale­rie na swoją stronę, na końcu zamiesz­czam listę wszyst­kich prze­te­sto­wa­nych i że tak powiem spraw­dzo­nych aple­tów, w więk­szo­ści są one oparte na popu­lar­nym fla­shu. Lista nie obej­muje wielu testo­wa­nych przez nas luź­nych skryp­tów umiesz­czo­nych na rów­nych ser­wi­sach oraz aple­tów które były tago­wane hasłem dar­mowy a potem się oka­zy­wało że połowa funk­cji nie działa, poja­wiają się dziwne napisy tupu demo, kup teraz i tak dalej„, o skryp­tach i aple­tach które faj­nie się zapo­wia­dały a nie udało nam się ich uru­cho­mić wspo­mi­nać nawet nie będę.

Gale­rie prze­te­sto­wane i brane pod uwagę: Flash Photo Gal­lery (autor: Akshay Raje), Sli­de­Zoom (autor: TatMiNG@HongKong), Next­GEN Gal­lery (autor: Alex Rabe),  Flip­ping­Book Gal­lery (auto­rzy: Flip­ping­Book Team), Foto­book (autor: Aaron Harp), Flickr Gal­lery (autor: Dan Coul­ter), Smo­oth­Gal­lery (autor: Chri­stian Schenk), Excel­lent trans­i­tion gal­lery (autor: Gopi.R).

Publikacja: Administrator, 3 października 2009 o 22:34, ostatnie zmiany 8 listopada 2009 o 23:54 przez Administrator.

Kategorie: Bez kategorii

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 38, czas generowana strony 0,466s.

FIESTOMANIAK.pl